Your Gemini Group

Aktuálne dotácie

 

Modernizácia a komplexná rekonštrukcia národných kultúrnych pamiatok

Výzva programu Obnovme si svoj dom

 

Poskytovateľ: Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky

Dátum vyhlásenia: 22. 12. 2017

Predkladanie žiadostí do: 16. marca 2018

Výška príspevku (NFP): Minimálne 150 000 EUR, maximálne 950 000 EUR

Spolufinancovanie: 5 % z celkového rozpočtu projektu

 

Oprávnení žiadatelia:

 • obec,
 • vyšší územný celok,
 • rozpočtová organizácia alebo príspevková organizácia, ktorej zriaďovateľom je vyšší územný celok alebo obec,
 • registrovaná cirkev alebo náboženská spoločnosť so sídlom na území Slovenskej republiky a právnická osoba, ktorá odvodzuje svoju právnu subjektivitu od cirkvi alebo náboženskej spoločnosti,
 • vysoká škola so sídlom na území Slovenskej republiky,
 • Matica slovenská,
 • občianske združenie so sídlom na území Slovenskej republiky,
 • nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby so sídlom na území Slovenskej republiky,
 • nadácia so sídlom na území Slovenskej republiky,
 • neinvestičný fond so sídlom na území Slovenskej republiky,
 • fyzická osoba, ktorá má na území Slovenskej republiky trvalý pobyt a ktorá dovŕšila vek 18 rokov.

 

Za oprávnených žiadateľov sú považované subjekty v zmysle definície oprávnených žiadateľov, ktoré nevykonávajú hospodársku činnosť v predmetnej nehnuteľnosti, tzn. neprenajímajú viac ako 20 % z plochy, alebo 20 % z celkového času na komerčné aktivity. Príjem zo vstupného, ktorý nepokrýva celé náklady prevádzky nehnuteľnosti, tiež nie je považovaný za vykonávanie hospodárskej činnosti.

 

Oprávnené aktivity:

Modernizácia a komplexná rekonštrukcia národných kultúrnych pamiatok zaradených do Zoznamu národných kultúrnych pamiatok s prioritou ochrany a obnovy k 31. 7. 2017.

 

Ďalšie podmienky:

 • Formulár žiadosti o dotáciu je súčasťou elektronickej registrácie. Elektronická registrácia je dostupná na webovom sídle ministerstva. Žiadosť musí byť úplná, podpísaná, opečiatkovaná, pevne zviazaná a všetky strany žiadosti, vrátane príloh, musia byť očíslované. Neúplná žiadosť nebude posudzovaná.
 • Nevyhnutnou podmienkou podpísania zmluvy o pridelení dotácie bude ukončený proces kontroly dokumentácie z verejného obstarávania.
 • Na obnovu národnej kultúrnej pamiatky, ktorou je bytový dom, môže žiadosť podať len vlastník bytového domu alebo právnická osoba podľa § 7 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov.

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Výzva na triedený zber komunálnych odpadov, mechanicko-biologickú úpravu zmesového komunálneho odpadu a zhodnocovanie biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v najmenej rozvinutých okresoch

Operačný program Kvalita životného prostredia

 

Prioritná os: 1 – Udržateľné využívanie prírodných zdrojov prostredníctvom rozvoja environmentálnej infraštruktúry

Kód výzvy: OPKZP-PO1-SC111-2017-32

Typ výzvy: otvorená, uzávierka prvého kola je 13. apríla 2018, druhého kola 15. augusta 2018, ďalšie kolá v intervale 4 mesiacov od termínu uzavretia predchádzajúceho kola.

Fond: Kohézny fond

Poskytovateľ: Ministerstvo životného prostredia SR (riadiaci orgán)

Schéma štátnej pomoci: Schéma štátnej pomoci na miestne infraštruktúry v oblasti nakladania s komunálnym odpadom pre programové obdobie 2014 – 2020 (s výnimkou aktivity č. 1 a č. 2, ak je žiadateľom obec alebo združenie obcí)

Dátum vyhlásenia: 29.11.2017

Alokácia: 25 000 000 €

Miera pomoci: 95 % z oprávnených výdavkov

Výška príspevku (NFP): Minimálna výška sa nestanovuje. Maximálna výška NFP na projekt nesmie presiahnuť 6 000 000 € 

 

Oprávnené územie:

 • Najmenej rozvinuté okresy v zmysle zoznamu ÚPSVaR (Lučenec, Poltár, Revúca, Rimavská Sobota, Veľký Krtíš, Kežmarok, Sabinov, Svidník, Vranov nad Topľou, Gelnica, Rožňava, Sobrance, Trebišov, Bardejov, Medzilaborce), ktoré mali najneskôr deň predchádzajúci začiatku príslušného hodnotiaceho kola schválený akčný plán rozvoja najmenej rozvinutého okresu.

 

Oprávnení žiadatelia:

Subjekty zabezpečujúce výkon verejnoprospešných úloh v oblasti nakladania s komunálnymi odpadmi a drobným stavebným odpadom:

 • obec alebo združenie obcí,
 • príspevková alebo rozpočtová organizácia obce,
 • právnická osoba oprávnená na podnikanie, ktorá je v 100-percnentnom vlastníctve obce oprávnenej na nakladanie s odpadom,
 • nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby v oblasti tvorby a ochrany životného prostredia, ktorá je v 100-percentnom vlastníctve obce,
 • združenie právnických osôb, ktorého členmi sú výlučne obce, resp. subjekty v 100-percentnom vlastníctve obcí.

 

Oprávnené aktivity:

Príprava na opätovné použitie a zhodnocovanie so zameraním na recykláciu nie nebezpečných odpadov vrátane podpory systémov triedeného zberu komunálnych odpadov a podpory predchádzania vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov:

 • Aktivita 1 – triedený zber komunálnych odpadov
 • Výstavba nových alebo rekonštrukcia existujúcich zariadení na zber odpadov/zberných dvorov za účelom zvýšenia kapacity triedeného zberu KO.
 • Nákup hnuteľných vecí na podporu triedeného zberu – napr. zberné nádoby, zberové vozidlá a iné stroje pre zvoz a nakladanie s odpadmi.
 • Nákup zariadení na mechanickú úpravu (zmenšovanie objemu) vybraných vytriedených zložiek komunálneho odpadu – napr. drvič drobného stavebného odpadu, drvič rozložiteľného komunálneho odpadu a pod., ktorých výstupom je upravený odpad.
 • Aktivita 2 – mechanicko-biologická úprava zmesových komunálnych odpadov
 • Výstavba a nákup nových zariadení na mechanicko-biologickú úpravu zmesových komunálnych odpadov za účelom dodatočného dotriedenia a biologickej stabilizácie zvyškového, výlučne zmesového komunálneho odpadu prostredníctvom mechanicko-biologickej úpravy odpadu, kedy výstupom je upravený, biologicky stabilizovaný odpad.
 • Nákup hnuteľných vecí, ktoré priamo súvisia s výstavbou a funkčnosťou zariadení na mechanicko-biologickú úpravu zmesových komunálnych odpadov (s výnimkou zberných nádob na zmesový komunálny odpad a zberových vozidiel na zmesový komunálny odpad a iných dopravných prostriedkov).
 • Aktivita 3 – zhodnocovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu
 • Výstavba nových alebo rekonštrukcia existujúcich zariadení na zhodnocovanie BRKO, vrátane nákupu hygienizačných jednotiek.
 • Výstavba nových a rekonštrukcia existujúcich malých kompostární (kompostárne určené výlučne na zelený odpad, ktorých ročná kapacita neprevyšuje 100 t),
 • Nákup hnuteľných vecí na zhodnocovanie BRKO – napr. drviče, nakladače a prekopávače nevyhnutne potrebné pre prevádzku zariadenia na zhodnocovanie BRKO, mulčovače so zberným košom, zberové vozidlá a zberné nádoby na BRKO, ak nie je v súčasnosti dostatočne zabezpečený zber BRKO.

 

Ďalšie podmienky:

 • Žiadateľom nesmie byť podnik v ťažkostiach.
 • Žiadateľ musí byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora.
 • Žiadateľ môže svoj projekt zamerať iba na jednu z aktivít 1 až 3.
 • Projekt, ktorý je predmetom ŽoNFP, musí byť zahrnutý v schválenom akčnom pláne príslušného najmenej rozvinutého okresu vo forme projektového zámeru. K Žiadosti o NFP je potrebné priložiť stanovisko rady pre rozvoj najmenej rozvinutého okresu, že projekt je zahrnutý v akčnom pláne príslušného najmenej rozvinutého okresu.
 • Žiadateľ je povinný mať verejné obstarávanie na všetky zákazky hlavnej aktivity projektu v stave pred podpisom zmluvy s úspešným uchádzačom. V prípade zákazky realizovanej cez elektronické trhovisko postupom podlimitnej zákazky je žiadateľ povinný mať VO v stave po podpise zmluvy s úspešným uchádzačom. Žiadateľ nemá povinnosť mať vyhlásené VO na zákazky s nízkou hodnotou a podporné aktivity projektu.
 • Žiadateľ musí mať vysporiadané vlastnícke práva ku všetkým hnuteľným a nehnuteľným veciam, na ktorých má byť projekt zrealizovaný/ktoré majú byť nadobudnuté alebo zhodnotené z NFP.
 • Ak si to predmet projektu vyžaduje, žiadateľ je povinný disponovať právoplatným povolením na realizáciu projektu vydaným príslušným povoľovacím orgánom.

 

Oprávnené výdavky:

 • Aktivita č. 1 – nákup softvéru, nákup licencií, stavebné práce, nákup stavieb, prípravná a projektová dokumentácia, stavebný dozor, nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia, zberné nádoby na KO a stroje na nakladanie s KO, váha na váženie zložiek KO, drvič drobného stavebného odpadu, drvič BRKO, nákup výpočtovej techniky, nákup nákladných vozidiel, ťahačov, prípojných vozidiel, dopravných pracovných strojov a traktorov, nákup pozemkov, publicita projektu, riadenie projektu – externé aj interné.
 • Aktivita č. 2 – nákup softvéru, nákup licencií, stavebné práce, nákup stavieb, prípravná a projektová dokumentácia, stavebný dozor, nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia, váha na váženie zmesového KO, stroje a zariadenia na mechanicko-biologickú úpravu zmesových KO, manipulačná technika, veľkokapacitné nádoby, nákup výpočtovej techniky, nákup pozemkov, publicita projektu, riadenie projektu – externé aj interné.
 • Aktivita č. 3 – nákup softvéru, nákup licencií, stavebné práce, nákup stavieb, prípravná a projektová dokumentácia, stavebný dozor, nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia, váha na váženie BRKO, drvič BRKO, hygienizačné jednotky, mulčovače so zberným košom, zberné nádoby na BRKO, nákup výpočtovej techniky, nákup pozemkov, zberové vozidlá pre zvoz BRKO.

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Výzva zameraná na triedený zber komunálnych odpadov, mechanicko-biologickú úpravu zmesového komunálneho odpadu a zhodnocovanie biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v ostatných regiónoch

Operačný program Kvalita životného prostredia

 

Prioritná os: 1 – Udržateľné využívanie prírodných zdrojov prostredníctvom rozvoja environmentálnej infraštruktúry

Kód výzvy: OPKZP-PO1-SC111-2017-33

Typ výzvy: otvorená, uzávierka prvého kola je 30. apríla 2018, druhého kola 31. augusta 2018, ďalšie kolá v intervale 4 mesiacov od termínu uzavretia predchádzajúceho kola.

Fond: Kohézny fond

Poskytovateľ: Ministerstvo životného prostredia SR (riadiaci orgán)

Schéma štátnej pomoci: Schéma štátnej pomoci na miestne infraštruktúry v oblasti nakladania s komunálnym odpadom pre programové obdobie 2014 – 2020 (s výnimkou aktivity č. 1 a č. 2, ak je žiadateľom obec alebo združenie obcí)

Dátum vyhlásenia: 29.11.2017

Alokácia: 25 000 000 €

Miera pomoci: 95 % z oprávnených výdavkov

Výška príspevku (NFP): Minimálna výška sa nestanovuje. Maximálna výška NFP na projekt nesmie presiahnuť 6 000 000 €     

 

Oprávnené územie:

 • Celé územie SR s výnimkou najmenej rozvinutých okresov (Lučenec, Poltár, Revúca, Rimavská Sobota, Veľký Krtíš, Kežmarok, Sabinov, Svidník, Vranov nad Topľou, Gelnica, Rožňava, Sobrance, Trebišov, Bardejov, Medzilaborce), ktoré mali najneskôr deň predchádzajúci začiatku príslušného hodnotiaceho kola schválený akčný plán rozvoja najmenej rozvinutého okresu.

 

Oprávnení žiadatelia:

Subjekty zabezpečujúce výkon verejnoprospešných úloh v oblasti nakladania s komunálnymi odpadmi a drobným stavebným odpadom:

 • obec alebo združenie obcí,
 • príspevková alebo rozpočtová organizácia obce,
 • právnická osoba oprávnená na podnikanie, ktorá je v 100-percnentnom vlastníctve obce oprávnenej na nakladanie s odpadom,
 • nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby v oblasti tvorby a ochrany životného prostredia, ktorá je v 100-percentnom vlastníctve obce,
 • združenie právnických osôb, ktorého členmi sú výlučne obce, resp. subjekty v 100-percentnom vlastníctve obcí.

 

Oprávnené aktivity:

Príprava na opätovné použitie a zhodnocovanie so zameraním na recykláciu nie nebezpečných odpadov vrátane podpory systémov triedeného zberu komunálnych odpadov a podpory predchádzania vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov:

 • Aktivita 1 – triedený zber komunálnych odpadov
 • Výstavba nových alebo rekonštrukcia existujúcich zariadení na zber odpadov/zberných dvorov za účelom zvýšenia kapacity triedeného zberu KO.
 • Nákup hnuteľných vecí na podporu triedeného zberu – napr. zberné nádoby, zberové vozidlá a iné stroje pre zvoz a nakladanie s odpadmi.
 • Nákup zariadení na mechanickú úpravu (zmenšovanie objemu) vybraných vytriedených zložiek komunálneho odpadu – napr. drvič drobného stavebného odpadu, drvič rozložiteľného komunálneho odpadu a pod., ktorých výstupom je upravený odpad.
 • Aktivita 2 – mechanicko-biologická úprava zmesových komunálnych odpadov
 • Výstavba a nákup nových zariadení na mechanicko-biologickú úpravu zmesových komunálnych odpadov za účelom dodatočného dotriedenia a biologickej stabilizácie zvyškového, výlučne zmesového komunálneho odpadu prostredníctvom mechanicko-biologickej úpravy odpadu, kedy výstupom je upravený, biologicky stabilizovaný odpad.
 • Nákup hnuteľných vecí, ktoré priamo súvisia s výstavbou a funkčnosťou zariadení na mechanicko-biologickú úpravu zmesových komunálnych odpadov (s výnimkou zberných nádob na zmesový komunálny odpad a zberových vozidiel na zmesový komunálny odpad a iných dopravných prostriedkov).
 • Aktivita 3 – zhodnocovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu
 • Výstavba nových alebo rekonštrukcia existujúcich zariadení na zhodnocovanie BRKO, vrátane nákupu hygienizačných jednotiek.
 • Výstavba nových a rekonštrukcia existujúcich malých kompostární (kompostárne určené výlučne na zelený odpad, ktorých ročná kapacita neprevyšuje 100 t),
 • Nákup hnuteľných vecí na zhodnocovanie BRKO – napr. drviče, nakladače a prekopávače nevyhnutne potrebné pre prevádzku zariadenia na zhodnocovanie BRKO, mulčovače so zberným košom, zberové vozidlá a zberné nádoby na BRKO, ak nie je v súčasnosti dostatočne zabezpečený zber BRKO.

 

Ďalšie podmienky:

 • Žiadateľom nesmie byť podnik v ťažkostiach.
 • Žiadateľ musí byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora.
 • Žiadateľ môže svoj projekt zamerať iba na jednu z aktivít 1 až 3.
 • Žiadateľ je povinný mať verejné obstarávanie na všetky zákazky hlavnej aktivity projektu v stave pred podpisom zmluvy s úspešným uchádzačom. V prípade zákazky realizovanej cez elektronické trhovisko postupom podlimitnej zákazky je žiadateľ povinný mať VO v stave po podpise zmluvy s úspešným uchádzačom. Žiadateľ nemá povinnosť mať vyhlásené VO na zákazky s nízkou hodnotou a podporné aktivity projektu.
 • Žiadateľ musí mať vysporiadané vlastnícke práva ku všetkým hnuteľným a nehnuteľným veciam, na ktorých má byť projekt zrealizovaný/ktoré majú byť nadobudnuté alebo zhodnotené z NFP.
 • Ak si to predmet projektu vyžaduje, žiadateľ je povinný disponovať právoplatným povolením na realizáciu projektu vydaným príslušným povoľovacím orgánom.

 

Oprávnené výdavky:

 • Aktivita č. 1 – nákup softvéru, nákup licencií, stavebné práce, nákup stavieb, prípravná a projektová dokumentácia, stavebný dozor, nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia, zberné nádoby na KO a stroje na nakladanie s KO, váha na váženie zložiek KO, drvič drobného stavebného odpadu, drvič BRKO, nákup výpočtovej techniky, nákup nákladných vozidiel, ťahačov, prípojných vozidiel, dopravných pracovných strojov a traktorov, nákup pozemkov, publicita projektu, riadenie projektu – externé aj interné.
 • Aktivita č. 2 – nákup softvéru, nákup licencií, stavebné práce, nákup stavieb, prípravná a projektová dokumentácia, stavebný dozor, nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia, váha na váženie zmesového KO, stroje a zariadenia na mechanicko-biologickú úpravu zmesových KO, manipulačná technika, veľkokapacitné nádoby, nákup výpočtovej techniky, nákup pozemkov, publicita projektu, riadenie projektu – externé aj interné.
 • Aktivita č. 3 – nákup softvéru, nákup licencií, stavebné práce, nákup stavieb, prípravná a projektová dokumentácia, stavebný dozor, nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia, váha na váženie BRKO, drvič BRKO, hygienizačné jednotky, mulčovače so zberným košom, zberné nádoby na BRKO, nákup výpočtovej techniky, nákup pozemkov, zberové vozidlá pre zvoz BRKO.

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Podpora zavádzania systémov energetického a environmentálneho manažérstva vrátane energetických auditov a schémy EÚ pre environmentálne manažérstvo a audit

Operačný program Kvalita životného prostredia

 

Prioritná os: 4 Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch

Kód výzvy: OPKZP-PO4-SC441-2017-35

Typ výzvy: otvorená, uzávierka 1. kola je 31. 03. 2018, 2. kola 30. 06. 2018

Fond: Európsky fond regionálneho rozvoja

Poskytovateľ: Ministerstvo životného prostredia SR (riadiaci orgán)

Dátum vyhlásenia: 27. 12. 2017

Alokácia: 3 000 000 €

Spolufinancovanie:

 • 0 % pre subjekty ústrednej správy – štátne rozpočtové organizácie a štátne príspevkové organizácie
 • 5 % pre ostatné subjekty ústrednej správy, subjekty územnej samosprávy a neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby

Výška príspevku (NFP): Minimálna výška je 10 000 EUR, maximálna 100 000 EUR.

Oprávnené územie: Celé územie Slovenska s výnimkou Bratislavského kraja.

 

Oprávnení žiadatelia:

 • subjekty ústrednej správy – štátne rozpočtové organizácie a štátne príspevkové organizácie;
 • subjekty ústrednej správy – štátne účelové fondy, Slovenský pozemkový fond a verejnoprávne ustanovizne;
 • subjekty územnej samosprávy – obce a vyššie územné celky a nimi zriadené rozpočtové a príspevkové organizácie;
 • neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby.

 

Oprávnené aktivity:

Zavádzanie systémov energetického a environmentálneho manažérstva vrátane energetických auditov a schémy EÚ pre environmentálne manažérstvo a audit:

 1. Zavádzanie systémov environmentálneho manažérstva vrátane schémy EÚ pre environmentálne manažérstvo a audit
 2. Zavádzanie systémov energetického manažérstva vrátane energetických auditov

 

Ďalšie podmienky:

 • Ak je žiadateľom obec alebo VÚC, žiadateľ musí mať schválený program rozvoja a územnoplánovaciu dokumentáciu (ak relevantné).
 • Žiadateľ nesmie byť podnikom v ťažkostiach. Žiadateľ musí mať vysporiadané všetky záväzky voči daňovému úradu, Sociálnej poisťovni a zdravotným poisťovniam.
 • Žiadateľ musí byť spôsobilý na spolufinancovanie projektu.
 • Žiadateľ nesmie ukončiť fyzickú realizáciu všetkých oprávnených aktivít projektu pred predložením žiadosti o NFP.
 • Žiadateľ je povinný začať verejné obstarávanie na hlavnú aktivitu projektu pred predložením žiadosti o NFP – s výnimkou prípadov, ktoré ustanovuje výzva.
 • Žiadateľ je povinný ukončiť realizáciu hlavnej aktivity projektu do 24 mesiacov od účinnosti zmluvy o poskytnutí NFP.

 

Oprávnené výdavky:

 • Nákup softvéru max do výšky 10 % celkových oprávnených výdavkov
 • Nákup výpočtovej techniky vrátane príslušenstva
 • Vypracovanie analýzy východiskového stavu, komplexné služby pri zavádzaní certifikovaného systému vrátane certifikácia a zverejnenia
 • Výdavky na školenia, poradenské služby, grafické spracovanie a veľkokapacitnú tlač odborných publikácií a ďalších informačných materiálov
 • Výdavky na publikovanie článkov o projekte
 • Mzdové výdavky súvisiace s realizáciou hlavnej aktivity

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Výzva na výstavbu zariadení využívajúcich biomasu prostredníctvom rekonštrukcie a modernizácie existujúcich energetických zariadení na báze fosílnych palív, Operačný program Kvalita životného prostredia

 

Prioritná os: 4 Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch

Kód výzvy: OPKZP-PO4-SC411-2017-36

Typ výzvy: otvorená, uzávierka 1. kola je 31. 03. 2018, 2. kola 30. 06. 2018                                 

Fond: Európsky fond regionálneho rozvoja

Poskytovateľ: Ministerstvo životného prostredia SR (riadiaci orgán)

Schéma štátnej pomoci: Schéma štátnej pomoci na podporu využívania obnoviteľných zdrojov energie

Dátum vyhlásenia: 27. 12. 2017

Alokácia: 22 500 000 €

Spolufinancovanie:

 • 0 % pre subjekty ústrednej správy – štátne rozpočtové organizácie a štátne príspevkové organizácie
 • 5 % pre ostatné subjekty ústrednej správy, subjekty územnej samosprávy a neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby
 • 10 % pre združenia fyzických a/alebo právnických osôb
 • 40 % pre malé, stredné a veľké podniky

Výška príspevku (NFP): Minimálna výška je 100 000 EUR, maximálna 3 000 000 EUR.

Oprávnené územie: Celé územie Slovenska s výnimkou Bratislavského kraja.

                                    

Oprávnení žiadatelia:

 • hospodársky aktívne fyzické alebo právnické osoby, ktoré sú oprávnené na podnikanie – osoby zapísané v obchodnom registri, osoby podnikajúce na základe živnostenského oprávnenia, osoby podnikajúce na základe iného ako živnostenského oprávnenia – ktoré vznikli skôr ako 1. januára 2017;
 • subjekty ústrednej správy – štátne rozpočtové organizácie a štátne príspevkové organizácie;
 • ostatné subjekty ústrednej správy – verejné vysoké školy a subjekty vedené v Registri organizácii spravovanom Štatistickým úradom SR s identifikovanou právnou formou „verejnoprávna inštitúcia“;
 • subjekty územnej samosprávy – obce a vyššie územné celky a nimi zriadené rozpočtové a príspevkové organizácie;
 • neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby;
 • združenia fyzický a/alebo právnických osôb, ktoré neboli založené za účelom vykonávania hospodárskej činnosti.

 

Oprávnené aktivity:

Oprávnený je nasledujúci typ aktivity „Výstavba zariadení využívajúcich biomasu prostredníctvom rekonštrukcie a modernizácie existujúcich energetických zariadení s maximálnym tepelným príkonom 20 MW na báze fosílnych palív“ pri splnení nasledujúcich podmienok:

 • predloženie energetického auditu;
 • pri inštalácii kotlov na biomasu budú podporované nízkoemisné zariadenia v súlade s platnou legislatívou;
 • podporené budú iba projekty vyhodnotené ako vhodné a účelné vzhľadom na východiskovú situáciu a identifikované potreby;
 • podporené budú projekty, v ktorých bude fosílne palivo, s výnimkou zemného plynu, nahradené tuhou drevnou biomasou;
 • projekty, v ktorých sa len časť fosílneho paliva, s výnimkou paliva potrebného na zapaľovanie, nahradí biomasou, nebudú oprávnené;
 • podporené budú iba projekty preukazujúce súlad s kritériami udržateľnosti využívania biomasy (viď http://www.op-kzp.sk/ine-dokumenty/);
 • podporené budú projekty, ktoré nie sú v rozpore so Stratégiou pre redukciu PM10 a programami na zlepšenie kvality ovzdušia + budú sledované aj emisie vybraných znečisťujúcich látok ako SO2 a NOx.

 

Ďalšie podmienky:

 • Ak je žiadateľom živnostník, od 1. januára 2017 do času predloženia žiadosti o NFP nesmelo dôjsť k prerušeniu jeho živnosti.
 • Ak je žiadateľom obec alebo VÚC, žiadateľ musí mať schválený program rozvoja a územnoplánovaciu dokumentáciu (ak relevantné).
 • Žiadateľ nesmie byť podnikom v ťažkostiach. Žiadateľ musí mať vysporiadané všetky záväzky voči daňovému úradu, Sociálnej poisťovni a zdravotným poisťovniam.
 • Žiadateľ musí byť spôsobilý na spolufinancovanie projektu.
 • Žiadateľ musí byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora.
 • Žiadateľ nesmie začať práce na projekte pred predložením žiadosti o NFP.
 • Žiadateľ je povinný začať verejné obstarávanie na hlavnú aktivitu projektu pred predložením žiadosti o NFP – s výnimkou prípadov, ktoré ustanovuje výzva.
 • Majetok, ktorý má byť nadobudnutý, zrekonštruovaný, zhodnotený alebo inak spolufinancovaný z NFP, musí byť počas celej doby realizácie projektu a celého obdobia udržateľnosti projektu vo výlučnom vlastníctve žiadateľa alebo bezpodielovom spoluvlastníctve alebo v kombinácii týchto vzťahov.
 • Pozemok a budova, kde sa bude realizovať projekt, môže mať žiadateľ vo vlastníctve, spoluvlastníctve alebo v nájme.
 • V prípade relevantnosti je žiadateľ povinný disponovať právoplatným povolením na realizáciu projektu vydaným príslušným povoľovacím orgánom, vrátane projektovej dokumentácie.

 

Oprávnené výdavky:

 • Nákup softvéru nevyhnutného na riadenie hmotného majetku nadobudnutého v súvislosti s realizáciou projektu max do výšky 10 % celkových oprávnených výdavkov.
 • Stavebné práce súvisiace s výstavbou zariadení na biomasu alebo inštaláciou zariadení na využívanie drevnej biomasy.
 • Stavebný dozor do výšky percentuálnych limitov.
 • Odborný autorský dohľad do výšky percentuálnych limitov.
 • Nákup a modernizácia prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia, ktoré súvisia s výstavbou zariadení využívajúcich biomasu.
 • Revízie dotknutých zariadení, funkčné skúšky, uvedenie do skúšobnej a trvalej prevádzky.
 • Riadenie projektu – interné aj externé.
 • Povinná publicita projektu.
 • Rezerva na nepredvídané výdavky.

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Výzva zameraná na prevenciu, prieskum, monitoring a sanáciu havarijných zosuvov, Operačný program Kvalita životného prostredia

 

Prioritná os: 3 Podpora riadenia rizík, riadenia mimoriadnych udalostí a odolnosti proti mimoriadnym udalostiam ovplyvneným zmenou klímy

Kód výzvy: OPKZP-PO3-SC312-2017-37                                   

Typ výzvy: otvorená, uzávierka 1. kola je 31. 03. 2018, 2. kola 31. 07. 2018

Fond: Európsky fond regionálneho rozvoja

Poskytovateľ: Ministerstvo životného prostredia SR (riadiaci orgán)

Dátum vyhlásenia: 28. 12. 2017

Alokácia: 24 000 000 €

Spolufinancovanie: 0 % pre všetkých oprávnených žiadateľov

Výška príspevku (NFP): Maximálne vo výške celkovej alokácie vyčlenenej na výzvu.

Oprávnené územie: Celé územie SR s výnimkou BSK. Oprávnené sú územia uvedené v Programe prevencie a manažmentu zosuvných rizík.

 

Oprávnení žiadatelia:

 • Ministerstvo životného prostredia SR
 • Štátne rozpočtové alebo štátne príspevkové organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti MŽP SR

 

Oprávnené aktivity:

Podpora prevencie, prieskumu a sanácie havarijných zosuvov súvisiacich so zmenou klímy:

 1. Identifikácia, registrácia a inžinierskogeologické mapovanie svahových deformácií
 2. Inžinierskogeologický prieskum svahových deformácií
 3. Monitoring svahových deformácií
 4. Sanácia svahových deformácií – táto aktivita je oprávnená, len ak je predmetom žiadosti o NFP samostatne, t. j. nie v kombinácii s inými aktivitami.

 

Ďalšie podmienky:

 • Žiadateľ nesmie byť podnikom v ťažkostiach. Žiadateľ musí mať vysporiadané všetky záväzky voči daňovému úradu, Sociálnej poisťovni a zdravotným poisťovniam.
 • Žiadateľ nesmie ukončiť fyzickú realizáciu všetkých hlavných aktivít pred predložením žiadosti o NFP.
 • Žiadateľ je povinný začať verejné obstarávanie na hlavnú aktivitu projektu pred predložením žiadosti o NFP – s výnimkou prípadov, ktoré ustanovuje výzva.

 

Oprávnené výdavky:

 • Softvér, modernizácia softvéru
 • Nákup licencií
 • Stavebné práce
 • Nákup stavieb
 • Prípravná a projektová dokumentácia
 • Stavebný dozor, odborný autorský dohľad
 • Nákup výpočtovej techniky, prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia
 • Osobné ochranné pracovné prostriedky
 • Nákup osobných terénnych vozidiel
 • Nákup pozemkov, lesov
 • Materiál
 • Spotreba energie, pohonné hmoty
 • Opravy a údržba strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia
 • Cestovné náhrady
 • Služby
 • Mzdové výdavky súvisiace s riadením projektu
 • Rezerva na nepredvídané výdavky

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Výzva zameraná na podporu mikro, malých a stredných podnikov pôsobiacich v oblasti poskytovania služieb v najmenej rozvinutých okresoch, Operačný program: Výskum a inovácie

 

Prioritná os: 3 - Posilnenie konkurencieschopnosti a rastu MSP

Kód výzvy: OPVaI-MH/DP/2017/3.3.1-14

Typ výzvy: otvorená, termín uzavretia 1. hodnotiaceho kola – 28. 02. 2018, termín uzavretia 2. hodnotiaceho kola – 15. 05. 2018, termín uzavretia 3. hodnotiaceho kola – 31. 07. 2018, termín uzavretia ďalších kôl – posledný deň každého nasledujúceho nepárneho mesiaca

Fond: Európsky fond regionálneho rozvoja

Poskytovateľ: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR (riadiaci orgán)

Schéma pomoci de minimis: Schéma na podporu konkurencieschopnosti a rastu MSP grantovou formou v znení Dodatku č. 1

Dátum vyhlásenia: 20. 12. 2017                        

Alokácia: 10 000 000 €

Výška príspevku (NFP): Minimálne 50 000 € a maximálne 200 000 € na projekt            

Intenzita pomoci: 65 %

 

Oprávnené územie:

 • Celé územie SR s výnimkou Bratislavského kraja – rozhodujúce je miesto realizácie projektu, nie sídlo žiadateľa. Oprávneným územím sú výhradne najmenej rozvinuté okresy v rámci SR.
 • Najmenej rozvinuté okresy – Lučenec, Poltár, Revúca, Rimavská Sobota, Veľký Krtíš, Kežmarok, Sabinov, Svidník, Vranov nad Topľou, Gelnica, Rožňava, Sobrance, Trebišov, Bardejov, Medzilaborce.

 

Oprávnení žiadatelia:

 • Fyzické alebo právnické osoby, mikro-, malé a stredné podniky zapísané v obchodnom registri/podnikajúce na základe živnostenského oprávnenia, ktoré sú registrované v SR a v čase predloženia Žiadosti o NFP existujú aspoň 36 mesiacov.
 • V prípade živnostníkov nesmelo v uplynulých 3 rokoch dôjsť k prerušeniu živnosti.

 

Oprávnené aktivity:

Typ aktivity – „Rozvoj existujúcich MSP prostredníctvom grantov a finančných nástrojov (úverové programy pre rôzne segmenty MSP, resp. rôzne tematické oblasti, fond rizikového kapitálu pre rozvíjajúce sa MSP“.

Hlavná aktivita – Rozvoj existujúceho MSP.

Predmetom projektu musí byť:

 • nákup nového dlhodobého majetku, ktorý bude využívaný pri tvorbe nového alebo inovovaného produktu, resp. pri inovácii produkčného procesu.

Súčasne môže žiadateľ v rámci projektu realizovať aj marketingové aktivity v súvislosti s predmetom projektu.

 

Oprávnené odvetvia:

Za oprávnené sa považujú iba projekty zamerané na nasledujúce odvetvia poznatkovo intenzívnych služieb (v členení podľa SK NACE):

 • 50 Vodná doprava
 • 51 Letecká doprava
 • 58 Nakladateľské činnosti (okrem 58.11, 58.13, 58.14, 58.21)
 • 61 Telekomunikácie
 • 62 Počítačové programovanie, poradenstvo a súvisiace služby (okrem časti 62.01 – tvorba počítačových hier)
 • 63 Informačné služby (okrem 63.91)
 • 71 Architektonické a inžinierske činnosti; technické testovanie a analýzy
 • 72 Vedecký výskum a vývoj
 • 73 Reklama  prieskum trhu
 • 74 Ostatné odborné, vedecké a technické činnosti (okrem 74.20, 74.30 a časti 74.90 – činnosť osobných agentov alebo agentúr divadelných alebo iných umelcov)

 

Ďalšie podmienky:

 • Spolufinancovanie žiadateľa predstavuje minimálne 35 % celkových oprávnených výdavkov projektu.
 • Žiadateľ môže v rámci výzvy predložiť viacero ŽoNFP pri zachovaní podmienky neprekrývania sa oprávnených aktivít a výdavkov a podmienok výzvy vrátane podmienok vyplývajúcich zo schémy pomoci de minimis.
 • Žiadateľ musí mať v predmete podnikania zapísané činnosti v súlade so zameraním projektu, a to najneskôr v deň predchádzajúci vyhláseniu výzvy a zároveň 6 mesiacov pred predložením ŽoNFP.
 • Žiadateľ nesmie byť podnikom v ťažkostiach.
 • Podnik žiadateľa musí byť aktívny (aktívne pôsobí na trhu) a zároveň sa nesmie nachádzať v nepriaznivej finančnej situácii.
 • Index bonity nesmie byť rovný alebo nižší ako – 2.
 • Projekt musí predstavovať inováciu minimálne nízkeho stupňa.
 • Žiadateľ nesmie začať realizáciu hlavnej aktivity projektu pred predložením ŽoNFP.
 • Nehnuteľný majetok, v ktorom alebo v súvislosti s ktorým sa bude realizovať projekt, musí byť vo vlastníctve žiadateľa, resp. žiadateľ musí mať k majetku iné právo a hnuteľný dlhodobý majetok, ktorý bude zhodnotený z NFP, musí byť vo vlastníctve žiadateľa až do finančného ukončenia projektu a celého obdobia udržateľnosti projektu, t. j. 3 roky po finančnom ukončení projektu.
 • Žiadateľ musí disponovať dostatočnými vlastnými alebo úverovými zdrojmi na zabezpečenie spolufinancovania projektu.
 • Ku dňu predloženia Žiadosti o NFP je potrebné mať vyhlásené verejné obstarávanie na hlavnú aktivitu projektu.
 • Dĺžka realizácie projektu nesmie presiahnuť 9 mesiacov.

 

Oprávnené výdavky:

 • Obstaranie dlhodobého hmotného majetku: samostatne hnuteľných vecí a súborov hnuteľných vecí.
 • Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku: softvéru, oceniteľných práv, ostatného dlhodobého nehmotného majetku.
 • Obstaranie služieb: návrh obchodnej značky alebo loga produktu, dizajn produktu, tvorba/úprava web stránky, publikácie a tlačoviny, mediálna kampaň v televízii, v rádiu, na internete, inzercia a odborné články v printových médiách.

 

Neoprávnené výdavky (príklady):

 • výdavky na prípravu žiadosti o poskytnutie NFP a riadenie projektu vrátane výdavkov na realizáciu verejného obstarávania;
 • výdavky na informovanosť a komunikáciu súvisiacu s informovaním verejnosti o tom, že projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ;
 • mzdové výdavky;
 • výdavky na nákup pozemkov a nehnuteľností;
 • výdavky na stavebné práce (vrátane stavebných úprav súvisiacich s inštaláciou stroja/prístroja/zariadenia);
 • výdavky vynaložené na obstaranie použitého hmotného majetku, resp. z časti použitého (repasovaného);
 • výdavky na opravu a údržbu, pravidelné obnovovacie investície súvisiace s výmenou strojov, prístrojov, zariadení a technológií;
 • prevádzkové výdavky;
 • interiérové vybavenie objektov (napr. nábytok, podlahoviny, koberce);
 • výdavky na leasing;
 • výdavky na obstaranie dopravných prostriedkov;
 • výdavky na jednoduché nahradenie zastaraných strojov, prístrojov, zariadení, technológií, novými strojmi, prístrojmi, zariadeniami, technológiami s rovnakými, resp. horšími technickými parametrami;
 • DPH v prípade, keď je nárokovateľná na vrátenie akýmkoľvek spôsobom;
 • rezerva na nepredvídané výdavky;
 • výdavky na poistenie majetku nadobudnutého v súvislosti s realizáciou projektu;
 • poplatky (správne, colné, bankové a pod.) a kurzové straty;
 • sankčné poplatky, pokuty31 a penále, prípadne ďalšie sankčné výdavky, či už dohodnuté v zmluvách alebo vzniknuté z iných príčin;
 • náklady na predĺženie záručnej doby technológií nad zákonom určenú záručnú dobu.

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Výzva na podporu inovácií prostredníctvom priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja v rámci domény „Dopravné prostriedky pre 21. storočie“, Operačný program Výskum a inovácie

 

Prioritná os: 1 Podpora výskumu, vývoja a inovácií

Kód výzvy: OPVaI-MH/DP/2017/1.2.2-11

Typ výzvy: otvorená, termín uzavretia 1. kola – 16. 04. 2018, termín uzavretia 2. kola – 29. 06. 2018, termín uzavretia ďalších kôl – posledný deň každého druhého nasledujúceho mesiaca

Fond: Európsky fond regionálneho rozvoja

Poskytovateľ: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR (riadiaci orgán)

Schéma štátnej pomoci: Schéma štátnej pomoci na podporu inovácií prostredníctvom projektov priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja v znení Dodatku č. 1 a Schéma štátnej pomoci na podporu inovácií a technologického transferu v znení Dodatku č. 3

Dátum vyhlásenia: 15.12.2017

Alokácia: 48 000 000 €

Výška príspevku (NFP): Minimálne 200 000 € a maximálne 3 000 000 € na projekt

 

Intenzita pomoci:

Výskumno-vývojová časť projektu

Oprávnená aktivita

Žiadateľ / Partner

(fyzická alebo právnická osoba oprávnená na podnikanie)

Maximálna intenzita pomoci výlučne zo zdrojov EFRR v (%)

Minimálna výška spolufinancovania zo zdrojov žiadateľa / partnera v (%)

 

Priemyselný výskum

Malý podnik

70 %

30 %

 

Stredný podnik

60 %

40 %

 

Veľký podnik

50 %

50 %

 

Priemyselný výskum

(ak projekt zahŕňa efektívnu spoluprácu)

Malý podnik

80 %

20 %

 

Stredný podnik

75 %

25 %

 

Veľký podnik

65 %

35 %

 

Experimentálny vývoj

 

Malý podnik

45 %

55 %

 

Stredný podnik

35 %

65 %

 

Veľký podnik

25 %

75 %

 

Experimentálny vývoj

(ak projekt zahŕňa efektívnu spoluprácu)

Malý podnik

60 %

40 %

 

Stredný podnik

50 %

50 %

 

Veľký podnik

40 %

60 %

 

Ochrana práv duševného vlastníctva

(veľké podniky sú z poskytnutia uvedenej pomoci vyňaté)

Malý podnik

50 %

50 %

 

Stredný podnik

50 %

50 %

 

Veľký podnik

-

-

 

 

Partneri

Partner

(výskumná organizácia)

Maximálna intenzita pomoci v (%)

Zdroje financovania v pomere EFRR / štátny rozpočet SR

Minimálna výška spolufinancovania zo zdrojov partnera v (%)

Štátny sektor + štátne vysoké

školy vrátane právnických osôb vykonávajúcich výskum a vývoj zriadených štátnymi vysokými školami

100 %

85 % / 15 %

0 %

Verejné vysoké školy vrátane právnických osôb vykonávajúcich výskum a vývoj zriadených verejnými vysokými školami

95 %

85 % / 10 %

5 %

Súkromné vysoké školy vrátane právnických osôb vykonávajúcich výskum a vývoj zriadených súkromnými vysokými školami

90 %

85 % / 5 %

10 %

 

Inovačná časť projektu

Miesto realizácie inovačnej časti projektu

Žiadateľ / Partner

(fyzická alebo právnická osoba oprávnená na podnikanie)

Maximálna intenzita pomoci výlučne zo zdrojov EFRR v (%)

Minimálna výška spolufinancovania zo zdrojov žiadateľa / partnera v (%)

Nitriansky kraj,

Trnavský kraj,

Trenčiansky kraj

Malý podnik

45 %

55 %

Stredný podnik

35 %

65 %

Veľký podnik

25 %

75 %

Banskobystrický kraj,

Žilinský kraj,

Prešovský kraj,

Košický kraj

 

Malý podnik

55 %

45 %

Stredný podnik

45 %

55 %

Veľký podnik

35 %

65 %

 

Oprávnené územie:

 • Celé územie SR s výnimkou Bratislavského kraja – rozhodujúce je miesto realizácie projektu, nie sídlo žiadateľa.

 

 Oprávnení žiadatelia:

 • Fyzické alebo právnické osoby oprávnené na podnikanie zapísané v obchodnom registri/podnikajúce na základe živnostenského oprávnenia, ktoré sú registrované v SR a v čase predloženia Žiadosti o NFP existujú aspoň 36 mesiacov.
 • V prípade živnostníkov nesmelo v uplynulých 3 rokoch dôjsť k prerušeniu živnosti.
 • MSP + veľké podniky.
 • Žiadateľ zároveň musí mať v predmete podnikania zapísané činnosti v súlade so zameraním oblasti/odvetvia hospodárstva, v ktorom sa projekt realizuje, a to najneskôr v deň predchádzajúci vyhláseniu výzvy a zároveň najneskôr 12 mesiacov pred predložením ŽoNFP.
 • Možnosť uplatniť inštitút partnerstva, pričom členmi partnerstva sú žiadateľ, resp. prijímateľ a všetci partneri (Zmluva o partnerstve).
 • Pre oprávneného žiadateľa, ktorým je veľký podnik je uplatnenie inštitútu partnerstva so zapojením aspoň jedného MSP podmienkou poskytnutia príspevku. Pre oprávnených žiadateľov, ktorými sú MSP nie je uplatnenie partnerstva povinné.

 

Oprávnené aktivity

Typy aktivít:

 • A.2 Podpora výskumných, vývojových a inovačných aktivít (technologických a netechnologických) v podnikoch a/alebo zoskupeniach podnikov (najmä klastroch)
 • 5 Podpora aktivít zameraných na ochranu práv duševného vlastníctva

 

Hlavné aktivity, na ktoré môže byť zameraný projekt:

 1. priemyselný výskum (aktivitu je potrebné priradiť k typu aktivity OP VaI A.2);
 2. experimentálny vývoj (aktivitu je potrebné priradiť k typu aktivity OP VaI A.2);
 3. ochrana práv duševného vlastníctva (aktivitu je potrebné priradiť k typu aktivity OP VaI A.5) – aktivita je oprávnená výlučne pre MSP;
 4. realizácia inovačných opatrení (aktivitu je potrebné priradiť k typu aktivity OP VaI A.2).

 

Oprávnený projekt musí byť realizovaný prostredníctvom minimálne dvoch (prípadne viacerých) z vyššie uvedených hlavných aktivít projektu, pričom platí, že:

 • aspoň jedna z hlavných aktivít pod názvom „priemyselný výskum“ a „experimentálny vývoj“ je povinná a zároveň
 • hlavná aktivita pod názvom „realizácia inovačných opatrení“ je vždy povinná.

 

Vnútorná štruktúra každého oprávneného projektu musí pozostávať z:

 1. výskumno-vývojovej časti realizovanej prostredníctvom aktivít a) a/alebo b), prípadne c) a z
 2. inovačnej časti realizovanej prostredníctvom aktivity d).

 

Oprávnené odvetvia

Hlavnými odvetviami, ktorými je charakterizovaná doména Dopravné prostriedky pre 21. storočie sú: a) 29 - Výroba motorových vozidiel, návesov a prívesov s funkčnými väzbami v odvetviach:

13 Výroba textilu

14 Výroba odevov

15 Výroba kože a kožených výrobkov + súvisiace produkty

19 Výroba koksu a rafinovaných ropných produktov

20 Výroba chemikálií a chemických produktov

22 Výroba výrobkov z gumy a plastu

24 Výroba a spracovanie kovov

25 Výroba kovových konštrukcií okrem strojov a zariadení

26 Výroba počítačových, elektronických a optických výrobkov

27 Výroba elektrických zariadení

28 Výroba strojov a zariadení i. n.