Your Gemini Group

Aktuálne dotácie

Dotácia na podporu zvýšenia ochrany pred požiarmi prostredníctvom výstavby, rekonštrukcie a modernizácie stavieb a opravy budov, nadobudnutie budov na účel hasičských staníc a hasičských zbrojníc

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

 

Kód výzvy:                     Výzva číslo VII. Prezídium Hasičského a záchranného zboru 2017

Cieľ:                                Podpora ochrany pred požiarmi prostredníctvom výstavby, rekonštrukcie    a modernizácie stavieb hasičských staníc a hasičských zbrojníc

Poskytovateľ:                Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Dátum vyhlásenia:        17. 7. 2017

Alokácia:                        10 000 000 €

Výška príspevku:          Minimálna výška príspevku na projekt je 5 000 €, maximálna výška celkových oprávnených výdavkov nesmie prekročiť sumu 30 000 €

Uzávierka:                       31. augusta 2017

 

Oprávnené územie:

 • Celé územie Slovenskej republiky.

 

Oprávnení žiadatelia:

 • Obec – zaradená do celoplošného rozmiestnenia síl a prostriedkov na území SR
 • Občianske združenie – zaradené do celoplošného rozmiestnenia síl a prostriedkov na území SR.

 

Oprávnené aktivity:

Dotáciu možno poskytnúť oprávneným žiadateľom na projekty zamerané na:

 • Výstavbu, rekonštrukciu a modernizáciu dokončenej stavby, t. j. technické zhodnotenie budovy hasičskej stanice alebo hasičskej zbrojnice, 
 • Stavbu, nadstavbu, prístavbu, stavebné úpravy, drobné stavby a udržiavacie práce (v zmysle stavebného zákona) pre dosiahnutie alebo zvýšenie štandardov vybavenosti hasičských zbrojníc,
 • Nadobudnutie budovy na účel zriadenia hasičskej stanice alebo hasičskej zbrojnice,
 • Zvyšovanie energetickej hospodárnosti budov, realizácia opatrení na zlepšenie tepelno-izolačných vlastností konštrukcií, najmä obnova obvodového plášťa, oprava a výmena výplňových otvorových konštrukcií, opravy technického, energetického alebo technologického vybavenia a zariadení objektu ako aj výmena jeho súčastí (najmä výmena vykurovacích kotlov a telies a vnútorných inštalačných rozvodov, klimatizačného zariadenia),
 • Projektové a inžinierske práce pre projekt.

 

Ďalšie podmienky:

 • Intervencie do stavebných objektov, ktoré sú nehnuteľnými kultúrnymi pamiatkami, sú realizované so súhlasom príslušného krajského pamiatkového úradu
 • K žiadosti je potrebné predložiť personálnu maticu k projektu.

 

Oprávnené výdavky:

 • realizácia nových stavieb,
 • rekonštrukcia a modernizácia,
 • nadobudnutie budovy,
 • prístavby, nadstavby, stavebné úpravy,
 • prípravná a projektová dokumentácia,
 • materiál,
 • rutinná a štandardná údržba.

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Výzva zameraná na podporu mikro, malých a stredných podnikov v oblasti kreatívneho priemyslu v Bratislavskom kraji

Operačný program: Výskum a inovácie

 

Prioritná os:                       4 – Rozvoj konkurencieschopných MSP v Bratislavskom kraji

Kód výzvy:                          OPVaI-MH/DP/2017/4.1.1-07

Typ výzvy:                           otvorená, uzávierka 2. kola 29. 9. 2017

Fond:                                    ERDF – Európsky fond regionálneho rozvoja

Poskytovateľ:                      Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR (riadiaci orgán)

Schéma štátnej pomoci:    Schéma na podporu konkurencieschopnosti mikro-, malých a stredných podnikov v kreatívnom priemysle v Bratislavskom kraji grantovou formou

Dátum vyhlásenia:              28. apríla 2017

Alokácia:                              4 000 000 €

Spolufinancovanie:             50 % z celkových oprávnených výdavkov

Výška príspevku:                Minimálne 20 000 € a maximálne 200 000 € na projekt

Oprávnené územie:            Bratislavský samosprávny kraj (rozhodujúce je miesto realizácie projektu, nie sídlo žiadateľa)

 

Oprávnení žiadatelia:

 • Fyzické alebo právnické osoby, mikro-, malé a stredné podniky zapísané v obchodnom registri/podnikajúce na základe živnostenského oprávnenia, ktoré sú registrované v SR, v čase predloženia Žiadosti o NFP majú v predmete podnikania zapísané činnosti v súlade so zameraním projektu minimálne po dobu 12 mesiacov a ku dňu predloženia Žiadosti o NFP disponujú minimálne jednou schválenou účtovnou závierkou za účtovné obdobie v trvaní 12 mesiacov. V prípade osôb podnikajúcich na základe živnostenského oprávnenia nesmelo od ukončenia účtovného obdobia, za ktoré žiadateľ predkladá schválenú závierku, dôjsť ku dňu predloženia Žiadosti o NFP k prerušeniu prevádzkovania živnosti.

 

Oprávnené odvetvia

Predkladaný projekt musí byť zameraný na poznatkovo intenzívne služby:

 • SK NACE 62.01 Počítačové programovanie (okrem tvorby počítačových hier)
 • SK NACE 71.11 Architektonické činnosti
 • SK NACE 73.11 Reklamné agentúry
 • SK NACE 74.10 Špecializované dizajnérske činnosti

 

Oprávnené aktivity

Oprávnená je aktivita „Rozvoj MSP v kreatívnom priemysle“, ktorej predmetom musí byť nákup nového dlhodobého majetku.

 

Súčasne môže žiadateľ realizovať nasledujúce činnosti (musia súvisieť a byť súčasťou hlavnej aktivity):

 • zavádzanie nástrojov elektronického podnikania,
 • marketingové aktivity v oblasti kreatívneho priemyslu,
 • zvyšovanie zručností a kompetencií žiadateľa a jeho zamestnancov v oblasti kreatívneho priemyslu s výnimkou legislatívou požadovaných školení.

 

Realizáciou projektu musí dôjsť k inovácii produktu/procesu aspoň nízkeho stupňa, t. j. musí dôjsť k podstatnej zmene charakteristík (funkcií/vlastností) produktu/procesu.

 

Ďalšie podmienky:

 • Žiadateľ nesmie začať realizáciu hlavnej aktivity projektu pred predložením ŽoNFP (podpísať zmluvu s dodávateľom/vystaviť objednávku).
 • Žiadateľ musí začať verejné obstarávanie na hlavnú aktivitu projektu pred predložením ŽoNFP (výnimkou sú zákazky realizované cez elektronické trhovisko a podlimitné zákazky).
 • Obdobie realizácie hlavnej aktivity projektu nesmie presiahnuť 12 mesiacov.

 

Oprávnené výdavky (príklady):

 • Nákup strojov, prístrojov a zariadení
 • Nákup softvéru, technické zhodnotenie/modernizácia softvéru, vývoj softvéru realizovaný dodávateľsky
 • Nákup licencií a nákup autorských práv
 • Tvorba/obstaranie a zhodnotenie web stránky
 • Nákup interiérového vybavenia pre prevádzkové/administratívne priestory, ak toto vybavenie súvisí s realizáciou projektu
 • Zásoby (napr. výpočtová technika, prístroje a zariadenia, ktoré nemožno zaradiť do DHM)
 • Cestovné náhrady súvisiace so zabezpečením účasti na školeniach, seminároch, konferenciách, workshopoch (pri prekonávanej vzdialenosti nad 100 km)
 • Výdavky na služby spojené so zavedením nástrojov elektronického podnikania
 • Výdavky na marketing produktu (vytvorenie webstránky, mobilnej aplikácie, dizajn produktu, návrh obchodnej značky alebo loga produktu, on-line marketing, publikácie a tlačoviny, vizitky, videoprezentácie, semináre, workshopy, konferencie, inzercia, účasť na výstavách...)

 

Neoprávnené výdavky (príklady):

 • Mzdové výdavky
 • Príprava Žiadosti o NFP
 • Riadenie projektu
 • Realizácia verejného obstarávania
 • Výdavky na legislatívou požadované školenia (BOZP a pod.)
 • Výdavky na povinnú publicitu projektu
 • Nákup pozemkov a nehnuteľností
 • Stavebné práce
 • Opravy a údržby
 • Nákup používaného majetku
 • Prevádzkové výdavky
 • Nákup spotrebného materiálu
 • Výdavky na nájom
 • Výdavky na obstaranie dopravných prostriedkov a dopravných zariadení
 • V prípade projektov zameraných na odvetvie SK NACE 73.11 Reklamné agentúry sú neoprávnenými výdavkami predaj/prenájom reklamného priestoru a hromadná reprodukcia vyprodukovaných mediálnych nosičov
 • DPH, ak je nárokovateľná na vrátenie
 • Poistenie majetku
 • Poplatky – správne, colné, bankové, sankčné
 • Výdavky na predĺženie záručnej doby nad zákonom určenú záručnú dobu

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dotácia na podporu investícií do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania miestnych základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry

22/PRV/2017 – podopatrenie 7.4

 

Zdroj pomoci:              Program rozvoja vidieka      

Termín vyhlásenia:     31. mája 2017

Termín uzávierky:       od 2. novembra do 30. novembra 2017

Celková alokácia:        Aktivita 1 – 12 500 000 €

                                       Aktivita 2 až 5 – 8 500 000 €

                                       Aktivita 6 – 5 000 000 €                  

Max. výška dotácie:   Aktivita 1 min.: 10 000 € a max.: 150 000 €

                                       Aktivita 2 min.: 10 000 € a max.: 120 000 €

                                       Aktivita 3 min.: 10 000 € a max.: 50 000 €

                                       Aktivita 4 min.: 10 000 € a max.: 200 000 €

                                       Aktivita 5 min.: 10 000 € a max.: 100 000 €

                                       Aktivita 6 min.: 10 000 € a max.: 100 000 €

Výška podpory:           100 % z celkových oprávnených výdavkov v súlade s max. limitom uvedeným vyššie, možnosť zálohovej platby do výšky 50 % oprávnených výdavkov

Oprávnené územie:     Celé územie SR

 

Oprávnení žiadatelia

 • obce s počtom obyvateľov do 1 000 (vrátane) – iba obce zo záväzného zoznamu,
 • združenia obcí s právnou subjektivitou s počtom obyvateľov do 1 000 (vrátane) na tom území, kde sa projekt bude realizovať (samotné združenie môže mať aj viac obyvateľov ako 1 000).

 

Oprávnené aktivity

 1. investície súvisiace s vytváraním podmienok pre trávenie voľného času  vrátane príslušnej infraštruktúry – napr. výstavba/rekonštrukcia/modernizácia športovísk a detských ihrísk, amfiteátrov, investície do rekonštrukcie nevyužívaných objektov v obci pre komunitnú/spolkovú činnosť vrátane rekonštrukcie existujúcich kultúrnych domov;
 2. investície zamerané na zriadenie nových, prístavba, prestavba, rekonštrukcia a modernizácia existujúcich domov smútku vrátane ich okolia;
 3. investície súvisiace so zvyšovaním kvality života obyvateľov – investície spojené s odstraňovaním malých tzv. divokých skládok odpadov resp. opusteného odpadu;
 4. investície súvisiace s vytváraním podmienok pre rozvoj podnikania – rekonštrukcie nevyužívaných objektov v obci pre podnikateľskú činnosť, výstavba/rekonštrukcia tržníc pre podporu predaja miestnych produktov a pod.;
 5. investície do využívania OZE vrátane investícií spojenými s úsporou energie – len ako súčasť investícií do miestnych služieb. Za miestne služby považujú len služby spojené so spolkovou  činnosťou v rámci komunitných centier, služby spojené s kultúrou v rámci kultúrnych domov, služby spojené s poskytovaním samosprávnych činností v rámci obecných úradov, služby spojené s predškolskou výchovou v rámci materských škôlok a služieb spojených so športom v rámci obecných športových hál a telocviční;
 6. investície súvisiace so zvýšením bezpečnosti t.j. nákup prídavných zariadení na komunálnu techniku na čistenie, údržbu zelene a zimnú údržbu ciest/miestnych komunikácií a chodníkov (malé zariadenia) a investície súvisiace so zvýšením bezpečnosti a prevencie proti vandalizmu na verejných priestoroch (montáž kamerových systémov a iných bezpečnostných prvkov, vrátane budovania/modernizácie verejného osvetlenia).

 

Oprávnené výdavky

 • Výdavky, pri ktorých verejné obstarávanie bolo začaté najskôr 1.12.2014, vynaložené až po predložení žiadosti o NFP.
 • Výdavky vynaložené až po predložení žiadosti o NFP s výnimkou všeobecných výdavkov na prípravné práce súvisiace s výstavbou, rekonštrukciou a modernizáciou nehnuteľného majetku, pri ktorých bolo verejné obstarávanie začaté najskôr dňa 1.12.2014 vo výške max 5 % z oprávnených výdavkov. Ide o výdavky na poplatky architektom, projektantom, inžinierom a konzultantom súvisiace s vypracovaním projektovej dokumentácie (max. 4 %) a výdavky za stavebný dozor (max. 1 %).
 • Výdavky na hmotné a nehmotné investície, ktoré sú v súlade s podporovanými aktivitami v rámci tohto podopatrenia (viď oprávnené aktivity) vrátane výdavkov na začlenenie prvkov zelenej infraštruktúry – náklady na „ozelenenie“ objektov a ich začlenenie do zelenej infraštruktúry obce vrátane nákladov súvisiacich s investíciami do OZE a do úspor energie, pokiaľ sú tieto investície súčasťou iných investícií v rámci operácie.

 

Neoprávnené výdavky

 • Výdavky vynaložené pred podaním žiadosti o NFP na PPA (v tomto prípade sa považuje za neoprávnený celý projekt)
 • Úroky z dlžných súm
 • Kúpa nezastavaného a zastavaného pozemku
 • DPH s výnimkou prípadov, keď nie je vymáhateľná podľa vnútroštátnych predpisov o DPH

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Výzva na podporu prechodu poskytovania sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately z inštitucionálnej formy na komunitnú

Integrovaný regionálny operačný program

 

Prioritná os:             2 – Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám

Kód výzvy:                IROP-PO2-SC211-2017-17

Typ výzvy:                 otvorená, uzávierka 1. kola 25. 8. 2017, 2. kola 24. 11. 2017

Fond:                          Európsky sociálny fond

Poskytovateľ:           Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

 

Dátum vyhlásenia:    22. mája 2017

Alokácia:                    67 449 470 €

Výška príspevku:      Minimálna a maximálna výška príspevku nie je stanovená

Oprávnené územie:   Celé územie SR

 

Spolufinancovanie, oprávnení žiadatelia:

 • 0 % - organizácie štátnej správy (Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny SR)
 • 5 % - obec, subjekty verejnej správy, mimovládne organizácie

 

Oprávnené aktivity:

 • rekonštrukcia, rozširovanie, a modernizácia vhodných stavebných objektov pre vytvorenie priestorových podmienok na poskytovanie a zabezpečenie komunitnej starostlivosti v súlade s princípmi deinštitucionalizácie;
 • zriaďovanie a výstavba nových stavebných objektov zariadení sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately vrátane tých, ktoré poskytujú inovatívne formy komunitnej starostlivosti a opatrení na podporu zotrvania detí v prirodzenom rodinnom prostredí, resp. opatrenia na podporu náhradného rodinného prostredia;
 • investovanie do materiálno-technického vybavenia zariadení vrátane motorových vozidiel pri zriaďovaní zázemia pre terénne služby a výkonu opatrení SPODaSK v prirodzenom rodinnom, náhradnom rodinnom prostredí a otvorenom prostredí;
 • opatrenia na zvýšenie energetickej hospodárnosti budov (nie je možné realizovať samostatne).

 

Ďalšie podmienky:

 • Nehnuteľnosti a hnuteľné veci, prostredníctvom ktorých dôjde k realizácii projektu, musia byť vo výlučnom vlastníctve žiadateľa alebo k nim musí mať žiadateľ iné právo.
 • Pri investíciách, ktoré si vyžadujú stavebné povolenie, musí byť predložené právoplatné stavebné povolenie, resp. oznámenie stavebného úradu, že nemá námietky voči ohláseniu, vrátane príslušnej projektovej dokumentácie.
 • Podmienkou oprávnenosti aktivít je podpora takých objektov v sociálnych službách spojených s bývaním, ktoré budú mať maximálne kapacitu 6 miest v 1 bytovej jednotke a maximálne 2 bytové jednotky v 1 objekte a objektov SPODaSK spojených s bývaním detí, ktoré sú umiestnené v detských domovoch na základe rozhodnutia súdu s maximálnou kapacitou 10 miest v 1 bytovej jednotke a maximálne 1 bytovú jednotkou v 1 objekte (rodinnom dome, byte).
 • V prípade objektov krízových stredísk je podmienkou oprávnenosti aktivít podpora takých objektov, ktoré budú mať maximálnu kapacitu v súlade s príslušnými národnými stratégiami, resp. legislatívou SR a Transformačným plánom zariadenia.
 • Projekt musí byť v súlade s legislatívou SR, v súlade s príslušnými národnými stratégiami a v súlade s Transformačným plánom zariadenia.
 • Projekt, ktorý je predmetom ŽoNFP, musí byť v súlade s procesom prechodu od inštitucionálnej starostlivosti ku komunitným službám.
 • Žiadateľ, ktorý realizáciou projektu vytvorí novú sociálnu službu, je povinný túto skutočnosť deklarovať doručením výpisu z registra poskytovateľov sociálnych služieb najneskôr spolu s prvou následnou monitorovacou správou.
 • Žiadateľ musí byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora pred uzatvorením zmluvy o poskytnutí NFP.

 

Oprávnené výdavky:

 • Stavebné práce – výstavba, prístavba, nadstavba, stavebné úpravy, rekonštrukcia, modernizácia
 • Stavebný dozor, odborný autorský dohľad
 • Nákup stavieb, budov, objektov alebo ich častí
 • Nákup pozemkov
 • Prípravná a projektová dokumentácia
 • Nákup interiérového vybavenia
 • Nákup prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení vrátane prvého zaškolenia obsluhy
 • Nákup osobných automobilov
 • Mzdové výdavky prijímateľa na riadenie projektu
 • Výdavky súvisiace s prípravou projektu – tvorba projektu, verejné obstarávanie
 • Výdavky na informovanie a komunikáciu

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dotácia na zlepšenie zásobovania pitnou vodou, čistenie odpadových vôd, kanalizácie

Integrovaný regionálny operačný program

 

Prioritná os:              4 – Zlepšenie kvality života v regiónoch s dôrazom na životné prostredie

Kód výzvy:                 IROP-PO4-SC421-2017-19

Typ výzvy:                  Otvorená

Fond:                           Európsky fond regionálneho rozvoja

Poskytovateľ:            Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

Dátum vyhlásenia:    26. júna 2017

Alokácia:                    55 000 000 €

Výška príspevku:      Min. a max. limit výdavkov nie je stanovený, uplatňujú sa benchmarky

Spolufinancovanie:   5 – 10 % v závislosti od typu žiadateľa

Uzávierka:                  1. hodnotiace kolo – 26. 09. 2017, 2. hodnotiace kolo – 22. 12. 2017

 

Oprávnené územie:

 

 • celé územie SR okrem Bratislavského kraja

 

 Oprávnení žiadatelia:

 • obec
 • združenie obcí
 • vlastníci verejných vodovodov a/alebo verejných kanalizácií
 • právnické osoby oprávnené na podnikanie v oblasti verejných vodovodov a/alebo verejných kanalizácií

 

Oprávnené aktivity:

 1. rekonštrukcia prívodov vody, vodovodných sietí, objektov a zariadení verejného vodovodu v obciach okrem prípadov intenzifikácie a modernizácie úpravní povrchových vôd pre veľkokapacitné zdroje, ktoré sú predmetom podpory v rámci OP KŽP,
 2. rekonštrukcia stokovej siete, objektov a zariadení verejnej kanalizácie v obciach,
 3. budovanie verejných vodovodov okrem prípadov ich súbežnej výstavby s výstavbou verejnej kanalizácie v aglomeráciách nad 2 000 EO,
 4. budovanie verejných kanalizácií a budovanie a rekonštrukcia  čistiarní odpadových vôd v aglomeráciách do 2 000 EO, a to v obciach od 1 000 do 2 000 obyvateľov (s výnimkou obcí začlenených do aglomerácií do 2 000 EO s vybudovanou stokovou sieťou min. na 80 % celej predmetnej aglomerácie alebo do aglomerácií do 2 000 EO, ktoré zasahujú do chránených vodohospodárskych oblastí,
 5. rekonštrukcia existujúcich vodárenských zdrojov podzemných vôd pri súčasnom zabezpečení splnenia požiadaviek na ich kvalitatívnu a kvantitatívnu ochranu,
 6. intenzifikácia existujúcich vodárenských zdrojov so zohľadnením kvantitatívneho stavu daného vodného útvaru pri súčasnom zabezpečení splnenia požiadaviek na jeho kvalitatívnu a kvantitatívnu ochranu,
 7. budovanie nových vodárenských zdrojov podzemných vôd a to v limitovaných prípadoch, keď nie je technicky a/alebo ekonomicky efektívne zásobovať obyvateľov obce pitnou vodou z existujúcich vodárenských sústav v ich bilančnom dosahu.

 

Ďalšie podmienky:

 • Žiadateľ môže vykonať VO pred predložením žiadosti o NFP, resp. počas procesu konania o žiadosti.
 • Typ aktivity b) rekonštrukcia stokovej siete, objektov a zariadení verejnej kanalizácie v obciach je oprávnená v obciach s počtom obyvateľov vyšším ako 1 000.
 • Typ aktivity d) je oprávnený v aglomeráciách do 2 000 EO, a to v obciach od 1 000 do 2 000 obyvateľov a v obciach nad 2 000 obyvateľov, ktoré nie sú súčasťou aglomerácií nad 2 000 EO podporených z OP KŽP.
 • Výdavky, na ktoré boli v minulosti poskytnuté finančné prostriedky z verejných zdrojov, sú v rámci projektu neoprávnené.

 

Oprávnené výdavky (v zmysle max. limitov):

 • stavebné práce,
 • prípravná a projektová dokumentácia,
 • stavebný dozor,
 • nákup pozemkov,
 • nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení,
 • riadenie a publicita projektu.

                                                     

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dotácia zameraná na podporu nových a začínajúcich mikro, malých a stredných podnikov

Operačný program: Výskum a inovácie

 

Kód výzvy:                            OPVaI-MH/DP/2016/3.3.1-03

Typ výzvy:                             otvorená, uzávierka III. kola je 15. augusta 2017 - toto kolo bude zároveň posledné

Fond:                                      ERDF – Európsky fond regionálneho rozvoja

Poskytovateľ:                       Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR (riadiaci orgán)

Schéma štátnej pomoci:    Schéma na podporu konkurencieschopnosti a rastu malých a stredných podnikov grantovou formou

Dátum vyhlásenia:               22. 11. 2016

Alokácia:                                35 000 000 €

Výška príspevku (NFP):      Minimálne 30 000 € a maximálne 200 000 € na projekt

Výška NFP bude stanovená v závislosti od miesta realizácie projektu:

 • NFP = 75 % celkových oprávnených výdavkov pre okresy: Lučenec, Poltár, Revúca, Rimavská Sobota, V. Krtíš, Kežmarok, Sabinov, Svidník, Vranov n. Topľou, Rožňava, Sobrance, Trebišov
 • NFP = 60 % celkových oprávnených výdavkov pre ostatné okresy

Oprávnené územie:

 • Celé územie SR s výnimkou Bratislavského kraja – rozhodujúce je miesto realizácie projektu, nie sídlo žiadateľa.

 Oprávnení žiadatelia:

 • Fyzické alebo právnické osoby, mikro-, malé a stredné podniky zapísané v obchodnom registri/podnikajúce na základe živnostenského oprávnenia, ktoré sú registrované v SR a v čase predloženia Žiadosti o NFP existujú kratšie ako 36 mesiacov.

Oprávnené aktivity: 

Oprávnená je aktivita „Začatie a rozvoj podnikania MSP“, v rámci ktorej musí žiadateľ zrealizovať aspoň jednu z nasledujúcich činností:

 • nákup nového dlhodobého majetku, ktorý bude využívaný na produkciu produktu žiadateľa,
 • zavádzanie nástrojov elektronického podnikania.

Realizáciou projektu musí dôjsť k uvedeniu nového alebo inovovaného produktu na trh alebo realizácii inovácie produkčného procesu.

Spolu s jednou/oboma vyššie uvedenými činnosťami žiadateľ môže zrealizovať aj:

 • marketingové aktivity súvisiace s uvedením produktu na trh,
 • posúdenie zhody produktu s technickými požiadavkami v súlade so zákonom č. 264/1999 z. z. o technických požiadavkách na výrobky,
 • zvyšovanie zručností a kompetencií žiadateľa a jeho zamestnancov priamo súvisiacich s produkciou nového/inovovaného produktu alebo realizáciou inovácie produkčného procesu.

Ďalšie podmienky:

 • Žiadateľ musí mať v predmete podnikania zapísané činnosti v súlade so zameraním projektu.
 • Oprávnené sú iba projekty v rámci odvetvia Priemysel a odvetvia Služby – vybrané kódy SK NACE.
 • Projekt žiadateľa musí predstavovať inováciu minimálne nízkeho stupňa podľa inovačnej stupnice zverejnenej v rámci výzvy.
 • Žiadateľ musí disponovať dostatočnými vlastnými alebo úverovými zdrojmi na zabezpečenie spolufinancovania projektu.
 • Žiadateľ nesmie začať realizáciu hlavnej aktivity projektu pred predložením Žiadosti o NFP.
 • V prípade realizácie projektov na viacerých oprávnených územiach s rozdielnou intenzitou pomoci je potrebné uplatniť nižšiu intenzitu pomoci pre všetky miesta realizácie.
 • Výsledky dosiahnuté projektom musia zostať udržané po dobu aspoň 3 roky po finančnom ukončení projektu.
 • Ku dňu predloženia Žiadosti o NFP je potrebné mať vyhlásené verejné obstarávanie na hlavnú aktivitu projektu.
 • Dĺžka realizácie projektu nesmie presiahnuť 18 mesiacov.

Oprávnené výdavky (príklady):

 • Nákup/zhodnotenie/vývoj softvéru
 • Nákup licencií, autorských práv a patentov, nákup predmetov priemyselných práv
 • Nákup výrobných zariadení a zariadení na poskytovanie služieb
 • Výdavky na dodávku a montáž stroja/prístroja/zariadenia/technológie
 • Vnútorné vybavenie prevádzkových priestorov
 • Zásoby
 • Služby súvisiace so zavedením nástrojov elektronického podnikania
 • Výdavky na školenia
 • Výdavky na posúdenie zhody produktu s technickými požiadavkami na produkt
 • Výdavky na marketing produktu (vytvorenie webstránky, mobilnej aplikácie, dizajn produktu, návrh obchodnej značky alebo loga produktu, on-line marketing, publikácie a tlačoviny, vizitky, videoprezentácie, semináre, workshopy, konferencie, inzercia, účasť na výstavách...)
 • Mzdové výdavky na novovytvorené pracovné miesta (uzatvorená pracovná zmluva)

Neoprávnené výdavky (príklady):

 • Mzdové výdavky na existujúce pracovné miesta, riadenie, publicitu, dohody a pod.
 • Príprava Žiadosti o NFP
 • Riadenie projektu
 • Realizácia verejného obstarávania
 • Výdavky na legislatívou požadované školenia (BOZP a pod.)
 • Výdavky na povinnú publicitu projektu
 • Nákup pozemkov a nehnuteľností
 • Stavebné práce
 • Opravy a údržby
 • Nákup používaného majetku
 • Prevádzkové výdavky
 • DPH, ak je nárokovateľná na vrátenie
 • Poistenie majetku
 • Poplatky – správne, colné, bankové, sankčné
 • Výdavky na predĺženie záručnej doby nad zákonom určenú záručnú dobu

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dotácia zameraná na podporu existujúcich mikro, malých a stredných podnikov

Operačný program: Výskum a inovácie

 

Kód výzvy:                               OPVaI-MH/DP/2016/3.3.1-04

Typ výzvy:                                otvorená, uzávierka III. kola je 15. augusta 2017 - toto kolo bude zároveň posledné

Fond:                                        ERDF – Európsky fond regionálneho rozvoja

Poskytovateľ:                        Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR (riadiaci orgán)

Schéma štátnej pomoci:      Schéma na podporu konkurencieschopnosti a rastu malých a stredných podnikov grantovou formou

Dátum vyhlásenia:                 22. 11. 2016

Alokácia:                                 50 000 000 €

Výška príspevku (NFP):        Minimálne 50 000 € a maximálne 200 000 € na projekt

Výška NFP bude stanovená v závislosti od miesta realizácie projektu:

 • NFP = 65 % celkových oprávnených výdavkov pre okresy: Lučenec, Poltár, Revúca, Rimavská Sobota, V. Krtíš, Kežmarok, Sabinov, Svidník, Vranov n. Topľou, Rožňava, Sobrance, Trebišov
 • NFP = 50 % celkových oprávnených výdavkov pre ostatné okresy

Oprávnené územie:

 • Celé územie SR s výnimkou Bratislavského kraja – rozhodujúce je miesto realizácie projektu, nie sídlo žiadateľa.

 Oprávnení žiadatelia:

 • Fyzické alebo právnické osoby, mikro-, malé a stredné podniky zapísané v obchodnom registri/podnikajúce na základe živnostenského oprávnenia, ktoré sú registrované v SR a v čase predloženia Žiadosti o NFP existujú aspoň 36 mesiacov. V prípade živnostníkov nesmelo v uplynulých 3 rokoch dôjsť k prerušeniu živnosti.

Oprávnené aktivity:

Oprávnená je aktivita „Rozvoj existujúceho MSP“, v rámci ktorej musí žiadateľ zrealizovať aspoň jednu z nasledujúcich činností:

 • nákup nového dlhodobého majetku, ktorý bude využívaný na produkciu produktu žiadateľa,
 • zavádzanie nástrojov elektronického podnikania.

Realizáciou projektu musí dôjsť k uvedeniu nového alebo inovovaného produktu na trh alebo realizácii inovácie produkčného procesu.

Spolu s jednou/oboma vyššie uvedenými činnosťami žiadateľ môže zrealizovať aj:

 • marketingové aktivity súvisiace s uvedením produktu na trh,
 • posúdenie zhody produktu s technickými požiadavkami v súlade so zákonom č. 264/1999 z. z. o technických požiadavkách na výrobky,
 • zvyšovanie zručností a kompetencií žiadateľa a jeho zamestnancov priamo súvisiacich s produkciou nového/inovovaného produktu alebo realizáciou inovácie produkčného procesu.

Ďalšie podmienky:

 • Žiadateľ musí mať v predmete podnikania zapísané činnosti v súlade so zameraním projektu.
 • Oprávnené sú iba projekty v rámci odvetvia Priemysel a odvetvia Služby – vybrané kódy SK NACE.
 • Projekt žiadateľa musí predstavovať inováciu minimálne nízkeho stupňa podľa inovačnej stupnice zverejnenej v rámci výzvy.
 • Žiadateľ musí disponovať dostatočnými vlastnými alebo úverovými zdrojmi na zabezpečenie spolufinancovania projektu.
 • Žiadateľ nesmie začať realizáciu hlavnej aktivity projektu pred predložením Žiadosti o NFP.
 • V prípade realizácie projektov na viacerých oprávnených územiach s rozdielnou intenzitou pomoci je potrebné uplatniť nižšiu intenzitu pomoci pre všetky miesta realizácie.
 • Výsledky dosiahnuté projektom musia zostať udržané po dobu aspoň 3 roky po finančnom ukončení projektu.
 • Ku dňu predloženia Žiadosti o NFP je potrebné mať vyhlásené verejné obstarávanie na hlavnú aktivitu projektu.
 • Dĺžka realizácie projektu nesmie presiahnuť 12 mesiacov.

Oprávnené výdavky (príklady):

 • Nákup/zhodnotenie/vývoj softvéru
 • Nákup licencií, autorských práv a patentov, nákup predmetov priemyselných práv
 • Nákup výrobných zariadení a zariadení na poskytovanie služieb
 • Výdavky na dodávku a montáž stroja/prístroja/zariadenia/technológie
 • Zásoby
 • Služby súvisiace so zavedením nástrojov elektronického podnikania
 • Výdavky na školenia
 • Výdavky na posúdenie zhody produktu s technickými požiadavkami na produkt
 • Výdavky na marketing produktu (vytvorenie webstránky, mobilnej aplikácie, dizajn produktu, návrh obchodnej značky alebo loga produktu, on-line marketing, publikácie a tlačoviny, vizitky, videoprezentácie, semináre, workshopy, konferencie, inzercia, účasť na výstavách...)

Neoprávnené výdavky (príklady):

 • Mzdové výdavky
 • Príprava Žiadosti o NFP
 • Riadenie projektu
 • Realizácia verejného obstarávania
 • Výdavky na legislatívou požadované školenia (BOZP a pod.)
 • Výdavky na povinnú publicitu projektu
 • Nákup pozemkov a nehnuteľností
 • Stavebné práce
 • Opravy a údržby
 • Vnútorné vybavenie prevádzkových priestorov
 • Nákup používaného majetku
 • Prevádzkové výdavky
 • DPH, ak je nárokovateľná na vrátenie
 • Poistenie majetku
 • Poplatky – správne, colné, bankové, sankčné
 • Výdavky na predĺženie záručnej doby nad zákonom určenú záručnú dobu

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dotácia na podporu potenciálu malých a stredných podnikov (HORIZON 2020)

 

Zdroj pomoci:                     HORIZON 2020 (SME INSTRUMENT)

Termín uzávierky:               priebežne počas roka 2017

Max. výška dotácie:           2 500 000 EUR

Min. výška dotácie:            nie je stanovená

Miera financovania:           70 %

Dĺžka projektu:                   max. 24 mesiacov

Oprávnení žiadatelia:         malé a stredné podniky (aj novozaložené)

Oprávnené územie:            celá Slovenská republika

Oprávnené aktivity:

Komerčné aktivity zamerané na umiestnenie inovatívneho výrobku (ideálne, ak je už vo forme prototypu) na trhy v EÚ – sfinalizovanie produktu do komerčnej podoby, testovanie prototypu, pilotná výroba, tvorba business plánov, marketingových štúdií, vyhľadanie obchodných partnerov, tvorba distribučných sietí a pod.

Oprávnené výdavky:

 • Mzdy
 • Externé služby
 • Tovary (do výšky odpisov)
 • Cestovné
 • Réžia

Prioritné oblasti:

 • Biotechnológie
 • Informačné technológie
 • Podpora inovatívnych IKT riešení v oblasti zdravia a medicíny
 • Výskum a vývoj v oblasti bezpečnosti
 • Doprava (aj so zameraním na výskum a vývoj)
 • Nanotechnológie a výroba nových materiálov (najmä pre oblasť zdravotníctva)
 • Zapojenie malých a stredných podnikov do kozmického výskumu a vývoja
 • Podpora malých a stredných podnikov v oblasti udržateľného a konkurencieschopného poľnohospodárstva, lesníctva a potravinárstva
 • „Eko“ inovácie (rozličné druhy – ochrana ŽP, spracovanie odpadov, klíma, využívanie prírodných zdrojov a surovín)
 • Energetika so zameraním na nízkouhlíkové systémy
 • Uplatnenie nových podnikateľských modelov v tradičných odvetviach (výroba, turizmus a pod.)

PARTNERSTVO

Nie je podmienkou

INÉ INFORMÁCIE

Žiadatelia, ktorých inovácia v súčasnosti nie je v postačujúcej forme vývoja, môžu požiadať vo fáze 1 o fixnú dotáciu vo výške 50 000,- Eur pre účely vypracovania „štúdie uskutočniteľnosti“, ktorá má napomôcť pri budúcej komercionalizácii projektu. 

Zdroj: http://ec.europa.eu

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dotácia zameraná na prípravu na opätovné použitie a na recykláciu nebezpečných odpadov

Operačný program: Kvalita životného prostredia

 

Kód výzvy:                              OPKZP-PO1-SC111-2016-15

Typ výzvy:                               otvorená, uzávierka tretieho kola je 15. októbra 2017

Fond:                                        Kohézny fond

Poskytovateľ:                          Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky (riadiaci orgán)

Schéma štátnej pomoci:      Schéma regionálnej investičnej pomoci v oblasti odpadového hospodárstva pre programové obdobie 2014 - 2020

Dátum vyhlásenia:                  31. 10. 2016

Alokácia:                                  40 000 000 €

Výška príspevku (NFP):          max. 12,5 mil. EUR 

 • Pre TT, TN, NR kraj je NFP max: 45 % z oprávnených výdavkov pre malý podnik, 35 % z oprávnených výdavkov pre stredný podnik, 25 % z oprávnených výdavkov pre veľký podnik
 • Pre ZA, BB, PO, KE kraj je NFP max: 55 % z oprávnených výdavkov pre malý podnik, 45 % z oprávnených výdavkov pre stredný podnik, 35 % z oprávnených výdavkov pre veľký podnik

Oprávnené územie:

 • Celé územie SR s výnimkou Bratislavského kraja – rozhodujúce je miesto realizácie projektu, nie sídlo žiadateľa.

Oprávnení žiadatelia:

 • subjekty územnej samosprávy,
 • združenia fyzických alebo právnických osôb,
 • fyzické alebo právnické osoby (podľa §2 ods. 2 Obchodného zákonníka) oprávnené na podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom.

Oprávnené aktivity

 • výstavba nových zariadení pre prípravu na opätovné použitie nebezpečných odpadov,
 • nákup technológií a hnuteľných vecí  pre prípravu na opätovné použitie nebezpečných odpadov,
 • výstavba nových alebo rekonštrukcia existujúcich zariadení na recykláciu nebezpečných odpadov,
 • nákup technológií a hnuteľných vecí na recykláciu nebezpečných odpadov vrátane technológií a hnuteľných vecí určených na úpravu odpadov ako súčasť technológie recyklácie.

Ďalšie podmienky:

 • Pomoc musí byť poskytnutá na počiatočnú investíciu v odpadovom hospodárstve, t. j. investície do hmotných a nehmotných aktív, ktoré sa týkajú založenia novej prevádzkarne ALEBO rozšírenia kapacity existujúcej prevádzkarne ALEBO diverzifikácie výroby prevádzkarne na výrobky, ktoré sa predtým v prevádzkarne nevyrábali ALEBO zásadnej zmeny celkového výrobného procesu existujúcej prevádzkarne.
 • V rámci výzvy nie sú oprávnené aktivity zamerané výlučne na nákup zariadení na úpravu odpadov.
 • Nie je stanovená maximálna ani minimálne dĺžka realizácie projektu.
 • Žiadateľ nesmie začať realizáciu aktivít projektu pred predložením žiadosti o NFP.
 • Investícia vyplývajúca z realizácie projektu musí byť udržaná min 5 rokov, 3 roky pri MSP.
 • Na preukázanie finančnej spôsobilosti žiadateľa (okrem obce a VÚC) na spolufinancovanie projektu je postačujúce preukázať výšku zodpovedajúcu 50 % z celkovej výšky spolufinancovania.
 • Žiadateľ, ktorým je obec alebo VÚC musí mať schválený program rozvoja VÚC/obce.
 • V rámci projektu nie sú podporované financovanie technológií na katalycké chemické štiepenie plastov, na zhodnocovanie stavebných odpadov a odpadov z demolácií určených na primárne drvenie a budovanie nových kapacít na spracovanie starých vozidiel.

Oprávnené výdavky:

 • Obstaranie dlhodobého hmotného majetku: stavby, samostatne hnuteľných vecí a súborov hnuteľných vecí, dopravné  prostriedky, pozemky
 • Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku: softvéru, licencií

Neoprávnené výdavky:

 • nákup zberných nádob, zberových vozidiel či iných strojov určených na triedený zber zložiek KO;
 • nákupu zberných nádob pre tie zložky odpadov, pri ktorých sa uplatňuje rozšírená zodpovednosť výrobcov v zmysle zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov;
 • nákup zberových vozidiel a zberných nádob na zmesový KO;
 • nákup prevádzkových/špeciálnych strojov, prístrojov a zariadení, ktoré nespĺňajú kritériá obstarania dlhodobého hmotného majetku z kapitálových výdavkov;
 • materiál všeobecný (napr. kancelársky, spotrebný materiál);
 • spotreba energie a ostatných neskladovateľných dodávok;
 • cestovné náhrady;
 • nájom budov, objektov, alebo pozemkov;
 • nájom prevádzkových/špeciálnych strojov, prístrojov a zariadení;
 • mzdové výdavky zamestnancov, resp. odmeny za práce vykonávané mimo pracovného pomeru súvisiace s realizáciou hlavnej aktivity projektu;
 • výdavky na riadenie projektu (externé alebo interné);
 • výroba a osadenie dočasného pútača a stálej tabule, alebo plagátu;
 • nehmotný majetok, ktorého ocenenie sa rovná sume 2 400 EUR alebo je nižšie, s dobou použiteľnosti dlhšou ako jeden rok, ktorý nebol zaradený do dlhodobého nehmotného majetku (trieda 01);
 • výdavky, ktoré nie sú priamo spojené s regionálnou investičnou pomocou, zahŕňajúce počiatočné investície v odpadovom hospodárstve.

            ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Výzva zameraná na prípravu na opätovné použitie a na zhodnocovanie nie nebezpečných odpadov

Operačný program: Kvalita životného prostredia

 

Kód výzvy:                               OPKZP-PO1-SC111-2016-16

Typ výzvy:                                otvorená, uzávierka tretieho kola je 31. októbra 2017

Fond:                                         Kohézny fond

Poskytovateľ:                          Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky (riadiaci orgán)

Schéma štátnej pomoci:        Schéma regionálnej investičnej pomoci v oblasti odpadového hospodárstva pre programové obdobie 2014 - 2020

Dátum vyhlásenia:                  31. 10. 2016

Alokácia:                                 100 000 000 €

Výška príspevku (NFP):        max. 12,5 mil. EUR (max. 4 mil. pri oprávnenej aktivite Mechanicko-biologická úprava zmesových komunálnych odpadov)     

 • Pre TT, TN, NR kraj je NFP max: 45 % z oprávnených výdavkov pre malý podnik, 35 % z oprávnených výdavkov pre stredný podnik, 25 % z oprávnených výdavkov pre veľký podnik
 • Pre ZA, BB, PO, KE kraj je NFP max: 55 % z oprávnených výdavkov pre malý podnik, 45 % z oprávnených výdavkov pre stredný podnik, 35 % z oprávnených výdavkov pre veľký podnik

Oprávnené územie:

 • Celé územie SR s výnimkou Bratislavského kraja – rozhodujúce je miesto realizácie projektu, nie sídlo žiadateľa.

 Oprávnení žiadatelia:

 • Príprava na opätovné použitie nie nebezpečných odpadov, recyklácia nie nebezpečných odpadov, materiálové zhodnocovanie nie nebezpečných odpadov na materiály, ktoré sa dajú použiť ako palivo
  • subjekty územnej samosprávy,
  • združenia fyzických alebo právnických osôb,
  • neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby,
  • fyzické alebo právnické osoby (podľa §2 ods. 2 Obchodného zákonníka) oprávnené na podnikanie v oblasti nakladania s inými ako nebezpečným odpadom,
 • Zhodnocovanie BRO a mechanicko-biologická úprava zmesového KO
  • VÚC
  • rozpočtové organizácie VÚC,
  • príspevkové organizácie VÚC,
  • združenia fyzických alebo právnických osôb, s výnimkou združení, ktorých členmi sú výlučne obce, resp. subjekty v 100 % vlastníctve obce/obcí,
  • neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby, s výnimkou neziskových organizácií, ktoré sú v 100 % vlastníctve obce/obcí,
  •  fyzické alebo právnické osoby (podľa §2 ods. 2 Obchodného zákonníka) oprávnené na podnikanie v oblasti nakladania s inými ako nebezpečným odpadom, s výnimkou právnických osôb v 100 % vlastníctve obce/obcí

Oprávnené aktivity

 • výstavba nových zariadení pre prípravu na opätovné použitie odpadov,
 • nákup technológií a hnuteľných vecí  pre prípravu na opätovné použitie odpadov,
 • výstavba nových alebo rekonštrukcia existujúcich zariadení na recykláciu odpadov,
 • nákup technológií a hnuteľných vecí na recykláciu nie nebezpečných odpadov vrátane technológií a hnuteľných vecí určených na úpravu odpadov ako súčasť technológie recyklácie,
 • výstavba nových alebo rekonštrukcia existujúcich zariadení na materiálové zhodnocovanie nie nebezpečných odpadov na materiály, ktoré sa dajú použiť ako palivo,
 • nákup technológií a hnuteľných vecí, ktoré priamo súvisia s výstavbou a funkčnosťou zariadení na materiálové zhodnocovanie nie nebezpečných odpadov na materiály, ktoré sa dajú použiť ako palivo,
 • výstavba nových alebo rekonštrukcia existujúcich zariadení na zhodnocovanie BRO,
 • nákup hnuteľných vecí na zhodnocovanie BRO,
 • výstavba a nákup nových zariadení na mechanicko-biologickú úpravu zmesových KO,
 • iné hnuteľné veci, ktoré priamo súvisia s výstavbou a funkčnosťou zariadenia na mechanicko-biologickú úpravu zmesového komunálneho odpadu.

Ďalšie podmienky:

 • Pomoc musí byť poskytnutá na počiatočnú investíciu v odpadovom hospodárstve, t. j. investície do hmotných a nehmotných aktív, ktoré sa týkajú založenia novej prevádzkarne ALEBO rozšírenia kapacity existujúcej prevádzkarne ALEBO diverzifikácie výroby prevádzkarne na výrobky, ktoré sa predtým v prevádzkarne nevyrábali ALEBO zásadnej zmeny celkového výrobného procesu existujúcej prevádzkarne.
 • V rámci výzvy nie sú oprávnené aktivity zamerané výlučne na nákup zariadení na úpravu odpadov (okrem zariadení na mechanicko-biologickú úpravu odpadov).
 • Nie je stanovená maximálna ani minimálne dĺžka realizácie projektu.
 • Žiadateľ nesmie začať realizáciu aktivít projektu pred predložením žiadosti o NFP.
 • Investícia vyplývajúca z realizácie projektu musí byť udržaná min 5 rokov, 3 roky pri MSP.
 • Na preukázanie finančnej spôsobilosti žiadateľa (okrem obce a VÚC) na spolufinancovanie projektu je postačujúce preukázať výšku zodpovedajúcu 50 % z celkovej výšky spolufinancovania.
 • Žiadateľ, ktorým je obec alebo VÚC musí mať schválený program rozvoja VÚC/obce.
 • V rámci projektu nie sú podporované financovanie technológií na katalycké chemické štiepenie plastov, na zhodnocovanie stavebných odpadov a odpadov z demolácií určených na primárne drvenie a budovanie nových kapacít na spracovanie starých vozidiel.

Oprávnené výdavky:

 • Obstaranie dlhodobého hmotného majetku: stavby, samostatne hnuteľných vecí a súborov hnuteľných vecí, dopravné  prostriedky, pozemky
 • Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku: softvéru, licencií

Neoprávnené výdavky:

 • nákup zberných nádob, zberových vozidiel či iných strojov určených na triedený zber zložiek KO;
 • výstavba zariadení na produkciu bioplynu na výrobu tepla a elektrickej energie v rámci aktivity Zhodnocovanie BRO,
 • nákup zberových vozidiel a zberných nádob na zmesový KO (s výnimkou veľkoobjemových kontajnerov na dočasné umiestnenie zmesového KO v areáli zariadenia na mechanicko-biologickú úpravu KO);
 • nákup zberných nádob pre tie zložky odpadov, pri ktorých sa uplatňuje rozšírená zodpovednosť výrobcov v zmysle zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov;
 • výstavba zariadení na zhodnocovanie odpadov, ktorých výstupom je teplo alebo elektrická energia, ktoré sa dávajú do siete;
 • nákup prevádzkových/špeciálnych strojov, prístrojov a zariadení, ktoré nespĺňajú kritériá obstarania dlhodobého hmotného majetku z kapitálových výdavkov;
 • materiál všeobecný (napr. kancelársky, spotrebný materiál);
 • spotreba energie a ostatných neskladovateľných dodávok;
 • cestovné náhrady;
 • nájom budov, objektov, alebo pozemkov;
 • nájom prevádzkových/špeciálnych strojov, prístrojov a zariadení;
 • mzdové výdavky zamestnancov, resp. odmeny za práce vykonávané mimo pracovného pomeru súvisiace s realizáciou hlavnej aktivity projektu;
 • výdavky na riadenie projektu (externé alebo interné);
 • výroba a osadenie dočasného pútača a stálej tabule, alebo plagátu;
 • nehmotný majetok, ktorého ocenenie sa rovná sume 2 400 EUR alebo je nižšie, s dobou použiteľnosti dlhšou ako jeden rok, ktorý nebol zaradený do dlhodobého nehmotného majetku (trieda 01);
 • výdavky, ktoré nie sú priamo spojené s regionálnou investičnou pomocou, zahŕňajúce počiatočné investície v odpadovom hospodárstve.

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------