Your Gemini Group

Aktívne vyhľadávanie projektových možností

Ide o informačný servis pre našich klientov alebo potenciálnych žiadateľov o štrukturálne fondy EÚ, príp. iné dotačné schémy. 

Okrem bezplatného informovania o pripravovaných dotáciách vo forme newsletteru dokážeme pre náročných klientov cielene vyhľadávať vhodné dotačné schémy pre ich potreby. Dotačné schémy sú často veľmi zmätočné, pričom nie je jednoznačné, ako sa do nich zapojiť. Pri koncipovaní zámeru je nevyhnutné byť nesmierne kreatívny a byť schopný čítať medzi riadkami. Práve o to sa pri vyhľadávaní projektových návrhov snažíme. V praxi sa nám podarilo nájsť dotáciu aj pre na prvý pohľad nemožné zámery a požiadavky.

Na základe detailných informácií od klienta teda priebežne monitorujeme aktuálne výzvy nielen v oblasti fondov EÚ, ale komplexne v rámci všetkých dotačných schém (napr. priame bruselské granty, Horizon 2020, výnosy ministerstiev, Švajčiarske fondy, Nórsky finančný mechanizmus atď.).  

V prípade zaujímavej výzvy klienta informujeme, pričom vypracujeme taktiež návrh možného projektového rámca a celkovú filozofiu projektu.  

Prínosom pri tejto forme pomoci sú:

 • cenné informácie o aktuálnych možnostiach čerpania z „eurofondov“ a celkovo všetkých dotačných možnostiach,
 • návrhy možných riešení Vašich problémov a zámerov,
 • kontrola oprávnenosti Vášho subjektu,
 • kontrola oprávnenosti navrhovaných aktivít,
 • návrh riešenia spolufinancovania projektu,
 • vypracovanie projektových zámerov.

 

Hľadáte kvalitný zdroj informácií o „eurofondoch“? Ste na správnom mieste.

 

Kompletné alebo čiastočné vypracovanie projektov 

Jedným zo základných predpokladov získania finančných prostriedkov je vyhotovenie kvalitného projektu (tzv. Žiadosti o NFP vrátane všetkých povinných príloh, ktoré sa v praxi pohybujú od cca 5 do 20 príloh) v súlade so strategickými dokumentmi obcí, miest, regiónov, Slovenskej republiky a Európskej únie.

Náš tím expertov kompletne zabezpečí vypracovanie kompletného projektu, projektového spisu, skompletizuje všetky povinné prílohy a vypracuje všetky potrebné štúdie a analýzy.  

Práve táto služba je kľúčovou v našom portfóliu.

Je nevyhnutné vnímať ju ako vypracovanie súťažných podkladov s cieľom vyhrať finančnú pomoc. O pridelení alebo nepridelení dotácie rozhoduje riadiaci orgán (spravidla príslušné ministerstvo), našou pridanou hodnotou je kompletné vypracovanie všetkých podkladov a poskytnutie všetkých informácií potrebných pre maximalizáciu úspechu v súťaži a, samozrejme, garantovanie formálnej správnosti. 

Vypracovaný projekt je možné použiť v akejkoľvek inej dotačnej schéme opätovne v budúcnosti, pretože všetky dotačné schémy majú podobné podmienky a mnoho textových častí je možne kedykoľvek použiť. Formálne prílohy sa jednoducho aktualizujú, žiadosť sa mierne upraví a projekt je možné "prepodať" opäť a dotáciu získať.

Naši klienti získajú:

 • vypracovanie projektovej žiadosti (žiadosti o NFP) spĺňajúcej všetky požadované kritériá a štandardy,
 • spracovanie rozpočtu projektu,
 • vypracovanie povinných analýz a štúdií,
 • kompletizáciu a vypracovanie povinných príloh,
 • získanie príloh od príslušných úradov v mene klienta (daňový úrad, Sociálna poisťovňa, zdravotné poisťovne, obvodný úrad, stavebný úrad a iné),
 • komunikáciu s príslušným riadiacim orgánom (napr. ministerstvom), resp. implementačnou agentúrou,
 • kontrolu formálnej správnosti pred podaním projektovej žiadosti,
 • asistenciu pri doplnení dokumentov dodatočne vyžiadaných riadiacim orgánom,
 • návrh zapracovania potrebných zmien v predloženom projekte.

 

Riadenie a implementácia projektov (externý projektový manažment)    

Schválenie predloženého projektu a získanie dotácie je úspechom, najmä z dôvodu zložitých dotačných schém a roztrieštených informácií, avšak je to len prvý krok na dosiahnutie cieľa.

Prax v oblasti čerpania dotácií ukázala, že najvážnejším problémom nie je vypracovať projektovú žiadosť, ale zabezpečiť kvalitnú a odbornú implementáciu úspešného projektu. 

Momentom schválenia projektovej žiadosti začína dlhodobý proces administrácie a kontroly využitia dotácie.  

Mnohokrát nie je žiadateľ pripravený na úspešnú realizáciu projektu, preto uvíta pomoc aj v tejto fáze projektovej činnosti. Následky neodbornej implementácie projektu môžu byť značne závažné. Kým následkom neodborne spracovaného projektu je jeho neschválenie (čo je dozaista negatívna skutočnosť, avšak okrem investovaného času nie je spojená s veľkou finančnou stratou), v prípade neodborného projektového manažmentu môžu byť následky likvidačné. Najhorším scenárom je, keď riadiaci orgán odstúpi od schváleného projektu po jeho kompletnom preplatení a žiada vrátenie celej dotácie späť. Ako kritický moment sa ukázal najmä proces verejného obstarávania. 

Pomoc z našej strany zahŕňa:

 • kompletný projektový manažment,
 • monitoring plnenia časového, vecného a finančného harmonogramu,
 • monitoring čerpania rozpočtu projektu,
 • finančný manažment projektu,
 • vypracovanie žiadosti o platbu (priebežnej i záverečnej),
 • interný manuál pre implementáciu projektu,
 • monitoring dodržiavania zmluvných povinností,
 • verejné obstarávanie,
 • publicitu projektu,
 • krízový manažment,
 • zmenové procedúry,
 • monitorovacie správy,
 • komunikáciu s dodávateľmi,
 • komunikáciu s implementačnou agentúrou, riadiacim orgánom.

 

Detailné informácie o tejto forme pomoci sú k dispozícií v sekcii Online vzdelávanie.

 

Úspešný projekt je len prvým krokom k dosiahnutiu cieľa.

 

Komplexné projektové financovanie pre samosprávy    

V súčasnosti nie je na slovenskom trhu inštitúcia, ktorá by poskytovala komplexnú pomoc pre samosprávy v oblasti získavania finančných zdrojov (návratných i nenávratných). Z toho dôvodu môže samospráva využiť okrem našich špecificky zameraných služieb aj túto komplexnú formu pomoci. 

Jej cieľom je umožniť mestám a obciam získať nielen nenávratné dotácie a granty, ale i umožniť uchádzať sa o domáce a zahraničné investície v akejkoľvek podobe.

Na základe hĺbkovej analýzy samosprávy vypracujeme komplexný návrh financovania zistených zámerov (napr. výstavba miestnej infraštruktúry, rekonštrukcia stavieb, vzdelávanie obyvateľstva a pod.).

V návrhu je zapracovaná možnosť získania dotácií zo Štrukturálnych fondov EÚ, výnosov ministerstiev, medzinárodných grantov, Švajčiarskych fondov, Nórskeho finančného mechanizmu, súkromných grantov, domácich súkromných investícií, zahraničných súkromných investícií.

Nami vypracovaný návrh je komplexný finančno-strategický dokument, ktorý obsahuje časové rámce, zdroje, podmienky a iné náležitosti. Je využiteľný na obdobie od 1 do 5 rokov.

Mestá  a obce často nemajú kapacity na predaj nevyužitého majetku. V prípade potenciálnych investorov zo zahraničia je napr. častým problémom nedostatočná jazyková vybavenosť zamestnancov úradu.

Máme vybudované vzťahy takmer po celom svete, preto dokážeme v prípade potreby pomôcť zabezpečiť investície do Vášho regiónu.

Čo samospráva získa:

 • Komplexný prehľad o možnostiach získania finančných zdrojov v rámci EÚ.
 • Vypracovanie finančno-strategického dokumentu.
 • Kompletné vypracovanie žiadostí k získaniu konkrétnej dotácie, vrátane všetkých príloh.
 • Získanie nenávratných dotácií a grantov.
 • Vyhľadanie domácich alebo zahraničných investorov, ochotných a schopných investovať finančné zdroje vo Vašom regióne.
 • Zvýšenie sociálno-ekonomického rozvoja Vášho regiónu.

 

Komplexné projektové financovanie pre podnikateľský sektor

Cieľom vytvorenia tejto formy pomoci bolo zjednotiť neprehľadnú problematiku dotačných schém a inej formy pomoci pre podnikateľský sektor na Slovensku. Zároveň umožniť všetkým podnikateľským subjektom uchádzať sa nielen o nenávratné dotácie a granty zo štrukturálnych fondov EÚ, ale i o iné možnosti pomoci (finančné, nefinančné, návratné, nenávratné...). 

V súčasnosti nie je na slovenskom trhu inštitúcia (štátna alebo súkromná), ktorá by poskytovala obdobnú komplexnú pomoc pre podnikateľskú sféru v oblasti získavania finančných zdrojov, resp. inej formy podpory.

Na základe hĺbkovej analýzy podniku vypracujeme komplexný návrh financovania zistených zámerov. Je to úplný finančno-strategický dokument, ktorý obsahuje časové rámce, zdroje, podmienky a iné náležitosti. Je využiteľný na obdobie od 1 do 5 rokov.

V návrhu je zapracovaná možnosť získania nasledovných zdrojov:

 • Štrukturálne fondy EÚ – príslušné výzvy orientované na podnikateľský sektor s možnosťou čerpania do roku 2020 (nenávratné dotácie).
 • Švajčiarske fondy – možnosť získania nenávratných dotácií aj pre podniky na rozličné zámery.
 • Medzinárodné granty a dotácie – spravidla sa predkladajú priamo v Bruseli. Ide o dotačné nástroje ako sú Horizon2020, COSME, FP7 (7. rámcový program zameraný na veľmi široké spektrum činností, avšak vždy s akcentom na inovácie a výskum a vývoj), CIP (zameraný na eko inovácie), LIFE+ (zameraný na životné prostredie).
 • Komunitárne programy – väčšie projekty zamerané na cezhraničnú spoluprácu medzi viacerými partnermi. 
 • Štátne dotácie – nenávratné dotácie z rozličných výnosov ministerstiev (napr. MF SR) a úradu práce sociálnych vecí a rodiny (napr. na štart podnikania).
 • Súkromné granty – príležitosť získať menšie súkromné nenávratné dotácie na rozličné účely (napr. na rozvoj ľudského potenciálu).
 • Iné granty – možnosť získať nenávratné dotácie z iných „alternatívnych“ grantových schém (napr. Medzinárodný vyšehradský fond)
 • Private equity – možnosť získať rizikový kapitál v rozličnom cykle života podniku (seed capital, start-up capital, early stage development capital, later stage development, rescue capital, debt replacement capital, acquisitioncapital).
 • Finančná podpora z Európskej banky pre obnovu a rozvoj – poskytuje celú škálu finančných nástrojov (záručné schémy, úverové schémy, equity investície).
 • Mezanínový kapitál – hybrid medzi vlastným a cudzím kapitálom. Využíva viacero finančných nástrojov.
 • Komerčné úvery – z bankového i nebankového sektora.
 • Pomoc SZRB – vo forme úverov, mikropôžičiek, bankových záruk.
 • Garančný program EIF – poskytovanie úverových záruk.
 • Podpora od EIB – úvery, bankové záruky, venture capital, technická pomoc.
 • Mnohé iné.

 

Vzdelávanie a školenia 

Školenia v oblasti grantov a projektového manažmentu majú za cieľ priblížiť problematiku žiadania o dotácie zo Štrukturálnych fondov EÚ a medzinárodných grantov z praktickej stránky počas intenzívneho školenia/workshopu.

Uchádzači sa dozvedia o reálnych možnostiach získania grantov takmer zo všetkých dotačných schém v EÚ.

Naučia sa efektívne vyhľadávať dotačné možnosti v aktuálne neprehľadnej situácii.

Naučia sa kvalitne vypracovať projekty zamerané na získanie dotácie (investičné i neinvestičné).

Naučia sa implementovať (realizovať) úspešné projekty.

Cieľom kurzu je pripraviť uchádzača bez predchádzajúcich vedomostí a skúseností na prácu projektového manažéra v oblasti EÚ grantov. Po absolvovaní kurzu by mal byť schopný vyhľadať vhodný grant, vypracovať zámer, spracovať kompletnú žiadosť a prílohy a odborne implementovať schválený projekt.

Cieľová skupina:

 1. Predstavitelia súkromného sektora (majitelia, finanční, investiční manažéri, pracovníci HR, výskumu a vývoja atď.)
 2. Predstavitelia agrosektora
 3. Verejná správa, najmä zástupcovia menších samospráv (obcí)
 4. Predstavitelia tretieho sektora
 5. Fyzické osoby, ktoré majú záujem o túto oblasť
 6. Záujemcovia o novú prácu
 7. Študenti

Kurz je rozdelený do 3 základných blokov:

1. Blok – predstavenie lokálnych a medzinárodných dotačných možností:

 1. Štrukturálne fondy EÚ 
 2. Medzinárodné granty 
 3. Národné a menšie alternatívne granty

2. Blok – ako si vypracovať projekt vlastnými silami:

 1. Príprava a návrh projektu 
 2. Spracovanie žiadosti 
 3. Spracovanie špecifických častí (finančná analýza, štúdia uskutočniteľnosti, opis projektu a pod.) 
 4. Identifikovanie najčastejších chýb pri písaní projektov 
 5. Praktické pomôcky a tipy ako napísať kvalitný projekt

3. Blok – implementácia schváleného projektu:

       A. Ako zabezpečiť všetky dôležité kroky a povinnosti pri realizácii projektu, aby dopadli všetky audity v poriadku.

       B. Najčastejšie chyby pri realizácii projektov

       C. Verejné obstarávanie, ako kľúčová fáza realizácie

       D. Hlavné princípy projektového manažmentu

 

Doplnkové služby a expertízy

Okrem našich hlavných služieb ako sú vypracovanie projektov a projektový manažment, radi pomôžeme aj pri čiastkových a  špecializovaných úlohách spojených s úspešným čerpaním dotácií, ako sú:

 • Zabezpečenie informačného servisu – našich klientov neustále zásobujeme aktuálnymi informáciami a novinkami z oblasti fondov EÚ. Problematika „eurofondov“, príp. iných grantových schém je nesmierne komplikovaná a obsiahla, preto sa snažíme pre našich klientov vniesť do tejto problematiky trochu poriadku a jednoduchosti. Okrem štandardných newsletterov, sme schopní cielene vyhľadávať dotačné tituly presne šité na Vaše potreby.
 • Verejné obstarávanie – práve verejné obstarávanie sa ukázalo ako najnáročnejšia a kľúčová fáza projektového cyklu. Práve neodborne spracované verejné obstarávanie spôsobuje žiadateľom a prijímateľom dotácií najvážnejšie problémy, ktoré majú v praxi aj podobu povinnosti vrátenia dotácie späť poskytovateľovi. 
 • Projektová dokumentácia k investičným (stavebným) projektom – stavebné povolenie a vypracovaná projektová dokumentácia je často nevyhnutnou prílohou k Žiadosti o NFP. 
 • Iné povinné alebo podporné dokumenty a štúdie – akú sú štúdie uskutočniteľnosti (najmä v prípade medzinárodných projektov), finančné analýzy (aktuálne už bežná súčasť aj štrukturálnych fondov EÚ), prieskumy trhu.
 • Audit schválených a neschválených projektov – najmä mestá aktuálne po uplynutí programového obdobia potrebujú poznať odpoveď na otázku, ktoré z predložených projektov mali pre samosprávu skutočný zmysel a pridanú hodnotu. Zároveň potrebujú vedieť, ktoré z neschválených projektov je možné aktualizovať a skúsiť s nimi šťastie v budúcnosti. Je to nevyhnutný krok pre nastavenie dotačnej stratégie pre ďalšie programové obdobie.