Your Gemini Group

Doležité linky

Náš interný špecializovaný webový portál týkajúci sa problematiky Programov hospodárskeho a sociálneho rozvoja miest a obcí:

www.phsr.eu

Štrukturálne fondy EÚ:

Integrovaný regionálny operačný program

Webstránka

http://www.ropka.sk/sk/irop/

Riadenie, monitorovanie a kontrola

Riadiaci orgán

http://www.mpsr.sk/index.php?navID=47&sID=67&navID2=1036

Sprostredkovateľský orgán

Jednotlivé kraje, Ministerstvo kultúry a ministerstvo zdravotníctva

Certifikačný orgán

http://www.mfsr.sk/Default.aspx?CatID=3294

Audítorský orgán

http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatID=70

Monitorovací výbor

http://www.mpsr.sk/index.php?navID=47&sID=67&navID2=1094

Dokumenty                                                                                                                                                

Strategický dokument

http://www.mpsr.sk/download.php?fID=8962

Príručka pre žiadateľa o NFP

http://www.mpsr.sk/index.php?navID=47&sID=67&navID2=1128

Príručka pre prijímateľa

http://www.mpsr.sk/index.php?navID=47&sID=67&navID2=1129

Vzor zmluvy o poskytnutí NFP

http://www.mpsr.sk/index.php?navID=47&sID=67&navID2=1131

Kritéria pre výber projektov

http://www.ropka.sk/download.php?FNAME=1449498190.upl&ANAME=Kriteria+pre+vyber+projektov+a+metodika+ich+uplatnovania.docx

Komunikačná stratégia

http://www.ropka.sk/download.php?FNAME=1449231623.upl&ANAME=Komunikacn%C3%A1+strat%C3%A9gia+IROP.pdf

Výzvy

http://www.mpsr.sk/index.php?navID=47&sID=67&navID2=1123

Indikatívny harmonogram výziev

http://www.mpsr.sk/index.php?navID=47&sID=67&navID2=1122

Operačný program Výskum a inovácie

Webstránka

https://www.opvai.sk/

Riadenie, monitorovanie a kontrola

Riadiaci orgán

https://www.minedu.sk/

http://www.mhsr.sk/

Certifikačný orgán

http://www.mfsr.sk/Default.aspx?CatID=3294

Audítorský orgán

http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatID=70

Monitorovací výbor

https://www.minedu.sk/monitorovaci-vybor-op-vai/

Dokumenty                                                                                                                                                

Strategický dokument

https://www.opvai.sk/media/11564/opvai_programovydokument_final.pdf

Príručka pre žiadateľa o NFP

https://www.opvai.sk/media/11579/prirucka_pre_ziadatela_opvai_v31.zip

Príručka pre prijímateľa

https://www.opvai.sk/media/11572/pr%C3%ADru%C4%8Dka-pre-prij%C3%ADmate%C4%BEa_verzia_2_op-vai.zip

Vzor zmluvy o poskytnutí NFP

https://www.opvai.sk/media/11702/vzor_zmuvy_o_nfp_tp_mh-sr_a_siea.zip

Kritéria pre výber projektov

https://www.opvai.sk/media/11562/krit%C3%A9ri%C3%A1-pre-v%C3%BDber-n%C3%A1rodn%C3%BDch-projektov_mhsr.docx

https://www.opvai.sk/aktuality/vylu%C4%8Dovacie-krit%C3%A9ri%C3%A1-k-pvvc-projektom/

Komunikačná stratégia

https://www.opvai.sk/media/11439/komunikacnastrategiaopvai.pdf

Výzvy

https://www.opvai.sk/vyzvy/

Operačný program Integrovaná infraštruktúra

Webstránka

http://www.telecom.gov.sk/index/index.php?ids=169044

Riadenie, monitorovanie a kontrola

Riadiaci orgán

http://www.telecom.gov.sk/index/index.php

Certifikačný orgán

http://www.mfsr.sk/Default.aspx?CatID=3294

Audítorský orgán

http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatID=70

Monitorovací výbor

http://www.telecom.gov.sk/index/index.php?ids=171541

Dokumenty                                                                                                                                                

Strategický dokument

http://www.telecom.gov.sk/index/open_file.php?file=doprava/dopinfra/program/Dokumenty/fondyeu20142020/SchvaleneOPII/OP_Integrovana_infrastruktura.pdf

Príručka pre žiadateľa o NFP

 

Príručka pre prijímateľa

 

Vzor zmluvy o poskytnutí NFP

 

Kritéria pre výber projektov

 

Komunikačná stratégia

http://www.telecom.gov.sk/index/index.php?ids=174962

Výzvy

 

Operačný program Kvalita životného prostredia

Webstránka

http://www.op-kzp.sk/

Riadenie, monitorovanie a kontrola

Riadiaci orgán

http://www.minzp.sk/

Certifikačný orgán

http://www.mfsr.sk/Default.aspx?CatID=3294

Audítorský orgán

http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatID=70

Monitorovací výbor

 

Dokumenty                                                                                                                                                

Strategický dokument

http://www.op-kzp.sk/wp-content/uploads/2015/05/OPKZP_verzia_2.0.pdf

Príručka pre žiadateľa o NFP

 

Príručka pre prijímateľa

http://www.op-kzp.sk/obsah-dokumenty/prirucka-pre-prijimatela-2/

Vzor zmluvy o poskytnutí NFP

http://www.op-kzp.sk/obsah-dokumenty/vzor-zmluvy-o-nfp/

Kritéria pre výber projektov

http://www.op-kzp.sk/obsah-dokumenty/kriteria-na-vyber-projektov/

Komunikačná stratégia

http://www.op-kzp.sk/wp-content/uploads/2015/06/KS-OP-KZP_finalna-verzia_28042015.pdf

Výzvy

http://www.op-kzp.sk/vyzvy/aktualne-vyzvy/

Operačný program Efektívna verejná správa

Webstránka

http://www.minv.sk/?opevs

Riadenie, monitorovanie a kontrola

Riadiaci orgán

http://www.minv.sk/

Certifikačný orgán

http://www.mfsr.sk/Default.aspx?CatID=3294

Audítorský orgán

http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatID=70

Monitorovací výbor

 

Dokumenty                                                                                                                                                

Strategický dokument

http://www.minv.sk/?opevs&subor=209020

Príručka pre žiadateľa o NFP

http://www.minv.sk/?projektove-dokumenty&subor=236070

Príručka pre prijímateľa

http://www.minv.sk/?projektove-dokumenty&subor=240692

Vzor zmluvy o poskytnutí NFP

 

Kritéria pre výber projektov

http://www.minv.sk/swift_data/source/mvsr_a_eu/opevs/vyzvania/1_2016_11_3_2016/

Priloha%20c.5%20%20Kriteria%20pre%20vyber%20projektov.pdf

Komunikačná stratégia

http://www.minv.sk/?komunikacna-strategia

Výzvy

 

Operačný program Integrovaná infraštruktúra – PO7 informatizácia

Webstránka

http://www.informatizacia.sk/

Riadenie, monitorovanie a kontrola

Riadiaci orgán

http://www.telecom.gov.sk/index/index.php

Certifikačný orgán

http://www.mfsr.sk/Default.aspx?CatID=3294

Audítorský orgán

http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatID=70

Monitorovací výbor

http://www.informatizacia.sk/monitorovaci-vybor-op-ii/19764s

Dokumenty                                                                                                                                                

Strategický dokument

http://www.telecom.gov.sk/index/open_file.php?file=doprava/dopinfra/program/Dokumenty/fondyeu20142020/SchvaleneOPII/OP

_Integrovana_infrastruktura.pdf

Príručka pre žiadateľa o NFP

http://www.informatizacia.sk/prirucka-pre-ziadatela-o-nfp/1885s

Príručka pre prijímateľa

http://www.informatizacia.sk/prirucky/22107s

Vzor zmluvy o poskytnutí NFP

http://www.informatizacia.sk/3165-ext_dok/23328c

Kritéria pre výber projektov

http://www.informatizacia.sk/hodnotiace-kriteria-op-ii/22106s

Komunikačná stratégia

 

Výzvy

http://www.informatizacia.sk/802-menu/22109s

Operačný program Ľudské zdroje

Webstránka

https://www.employment.gov.sk/sk/esf/programove-obdobie-2014-2020/operacny-program-

ludske-zdroje/

Riadenie, monitorovanie a kontrola

Riadiaci orgán

https://www.employment.gov.sk/sk/

Certifikačný orgán

http://www.mfsr.sk/Default.aspx?CatID=3294

Audítorský orgán

http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatID=70

Monitorovací výbor

https://www.employment.gov.sk/sk/esf/programove-obdobie-2014-2020/monitorovaci-vybor-op

-ludske-zdroje/

Dokumenty                                                                                                                                                

Strategický dokument

https://www.employment.gov.sk/files/slovensky/esf/op-ludske-zdroje/oplz_final.pdf

Príručka pre žiadateľa o NFP

https://www.employment.gov.sk/sk/esf/programove-obdobie-2014-2020/dokumenty/prirucka-ziadatela/

Príručka pre prijímateľa

https://www.employment.gov.sk/sk/esf/programove-obdobie-2014-2020/dokumenty/prirucky-usmernenia-ziadatelov/-prijimatelov/

Vzor zmluvy o poskytnutí NFP

https://www.employment.gov.sk/sk/esf/programove-obdobie-2014-2020/dokumenty/zmluva-poskytnuti-nfp/

Kritéria pre výber projektov

 

Komunikačná stratégia

https://www.employment.gov.sk/files/slovensky/esf/op-ludske-zdroje/komunikacna-strategia-op-lz.pdf

Výzvy

https://www.employment.gov.sk/sk/esf/programove-obdobie-2014-2020/narodne-projekty/

https://www.employment.gov.sk/sk/esf/programove-obdobie-2014-2020/harmonogram-vyziev/

 

Iné dôležité webové linky:

Horizon 2020 a iné bruselské granty: www.ec.europa.eu

Portál EÚ: http://europa.eu

Národný strategický referenčný rámec 2007 - 2013: http://www.nsrr.sk

Úrad vlády SR: http://www.vlada.gov.sk