Your Gemini Group

Často kladené otázky

Ako nám Vaša spoločnosť dokáže pomôcť pri získaní dotácie?

Našou pridanou hodnotou pre Vás je komplexný projektový manažment od A po Z. Náš tím expertov zabezpečí vypracovanie kompletného projektu, zabezpečí všetky povinné prílohy a vypracuje všetky potrebné štúdie a analýzy. Zmapujeme pre Vás vhodné dotačné schémy, zmonitorujeme oprávnenosť, navrhneme projektový zámer, vyhľadáme projektových partnerov a dotiahneme celý proces do konca. V prípade schválenia projektu Vám zároveň pomôžeme s administráciou celého projektu, aby ste dostali preplatenú dotáciu včas a v plnej výške. Viac o tejto pomoci nájdete v sekcii Naše služby / Vypracovanie projektov.

Viete nám pomôcť aj po schválení projektu?

Áno, našim klientom pomáhame aj po schválení projektu – či už ide o projekt, ktorý sme napísali my, ale niekto iný. Viac o tejto pomoci nájdete v sekcii Naše služby / Riadenie a implementácia projektov.

Získavate dotácie aj pre súkromné firmy alebo tretí sektor?

Áno, pomáhame akýmkoľvek subjektom, ktoré sú oprávnené na žiadanie o granty (verejný sektor, súkromný a tretí sektor).

Chcem dotáciu, čo mám pre to spraviť?

Kontaktujte nás telefonicky alebo prostredníctvom kontaktného formulára. Následne Vám zašleme náš interný dotazník, ktorého cieľom je získať čo najviac informácií ohľadom Vašich zámerov a potenciálu. Po vyplnení dotazníka sme schopní zmapovať trh grantov a navrhnúť Vám vhodné grantové schémy a s podmienkami účasti. Na základe nich môžeme začať pripravovať projekt.

Aká je Vaša miera úspešnosti?

Miera našej úspešnosti je variabilná a závisí od konkrétnej dotačnej schémy. V niektorých prípadoch je to 50 % v iných takmer 90 %. 

Koľko nás budú stáť Vaše služby?

Pri každom klientovi sa snažíme vyjsť maximálne v ústrety s cieľom nezaťažiť Váš rozpočet. Odmena za naše služby závisí od mnohých faktorov: dotačná schéma, náročnosť potrebnej agendy, pripravenosť klienta a pod. Naša štandardná odmena je však rozdelená na 2 základné časti: krytie časti administratívnych nákladov a “success fee” v prípade úspešnosti Vášho projektu. 

Ako nám bude vyplatená dotácia?

Vyplatenie dotácie je rôzne a závisí od samotnej výzvy a od charakteru Vašej organizácie. Spravidla subjekty verejného sektora (napr. mestá a obce) dostanú dotáciu prostredníctvom tzv. predfinacovania, to znamená pred uhradením prijatej faktúry ju zašlú na preplatenie na riadiaci orgán. Táto forma preplácania nie je až taká náročná na vlastné zdroje. Pre súkromný sektor je, naopak, typická refundácia, t. j. príjemca dotácie musí najprv faktúru uhradiť a až následne si ju dá preplatiť na riadiaci orgán. Tretím variantom, ktorý je menej bežný, je zálohová platba, kedy príjemca dotácie dostane vopred určitú výšku dotácie na účet, z ktorej hradí všetky projektové náklady. Táto forma je príznačná najmä pre alternatívne grantové schémy, ako je napr. Visegrad Fund, Nórsky finančný mechanizmus. 

Čo musím spĺňať, ak chcem žiadať o dotácie?

Podmienky účasti závisia od konkrétnej výzvy, ktorá stanovuje presné pravidlá a požiadavky na Váš subjekt a projektový zámer. Medzi všeobecné podmienky však patrí, že žiadateľ nesmie mať nedoplatky na daniach a odvodoch (Daňový úrad, Sociálna poisťovňa, zdravotné poisťovne), nesmie porušiť zákaz nelegálneho zamestnávania. Majitelia, resp. štatutárni zástupcovia neboli odsúdení za úmyselný trestný čin. Problémy môže spôsobiť aj situácia, ak bola Vaša spoločnosť za posledné účtovné obdobie v strate. Podnik žiadateľa nesmie byť podnikom v ťažkostiach.

Nikdy sme nežiadali o dotáciu, sme skeptickí, obávame sa zbytočnej práce a neefektívne vynaložených finančných prostriedkov. Oplatí sa nám to?

Áno oplatí. Zmyslom existencie našej spoločnosti je práve snaha Vás odbremeniť od náročnej byrokracie spojenej so žiadaním o dotácie a granty. Taktiež objem investovaných prostriedkov vo fáze žiadania o granty predstavuje relatívne malý objem v porovnaní s výškou žiadanej dotácie so zohľadnením % šance na jej zisk. Taktiež je potrebné mať na zreteli, že ide o nenávratný zdroj financovania. Zároveň aj v prípade neúspechu netreba zúfať, spravidla každá výzva má viac kôl, resp. existujú alternatívne dotačné možnosti, kam je možné umiestniť Váš projekt. Je teda vysoko pravdepodobné, že ak nestratíte motiváciu, tak dotáciu určite získate. 

Je možné o dotáciu požiadať kedykoľvek?

Nie, aby ste požiadali o dotáciu, musí byť vyhlásená tzv. výzva, ktorú vyhlasuje príslušný riadiaci orgán (napr. ministerstvo). Výzva je spravidla časovo ohraničená, štandardne budete mať na prípravu 2 – 3 mesiace.