Your Gemini Group

Aktuality a zaujímavosti

Časopis GRANT

Radi by sme Vás informovali, že naša spoločnosť od apríla 2016 vydáva vlastný odborný časopis s názvom GRANT, ktorý je zameraný na problematiku dotácií, ako aj iné dôležité ekonomické témy. Počas roka 2016 bol časopis publikovaný ako bezplatný on-line mesačník, avšak s cieľom zvýšiť kvalitu jeho obsahu i celkového spracovania sme od roku 2017 prešli na spoplatnenú verziu. Časopis GRANT v súčasnosti vydávame ako on-line dvojmesačník. Ročné predplatné časopisu si môžete objednať na tejto stránke. Viac informácií o časopise získate na www.casopisgrant.sk alebo na redakcia@casopisgrant.sk.

 

Gesto pre mesto

Raiffeisen banka poskytne finančný príspevok vo výške 1 000 eur pre projekty s najvyšším počtom hlasov. Aktuálnou témou podpory projektov je šport. Projekty je možné prihlasovať do 15. augusta 2017 vyplnením jednoduchého formulára s kontaktnými údajmi a stručným popisom projektu on-line na webovej stránke www.gestopremesto.sk. Po uzávierke prihlasovania projektov bude spustené hlasovanie. Na základe vyhodnotených výsledkov Raiffeisen banka podporí až 5 projektov s najvyšším počtom hlasov finančnou čiastkou 1 000 eur na jeden projekt.

V rámci témy šport Raiffeisen banka podporí:

 • deti a mládež v tom, aby spolu trénovali a zlepšovali svoje zručnosti a taktiku na dosahovanie výkonov v športe, ktorému sa venujú,
 • deti a mládež v tom, aby mohli vzájomne súťažiť, lebo to je prvá a najdôležitejšia motivácia každého športovca,
 • organizovanie športových turnajov, súťaži či podujatí, na ktorých budú predvádzané športové výkony detí a mládeže,
 • súťaže medzi školami či športovými klubmi v komunite,
 • materiálno-technické vybavenie, ktoré bude slúžiť deťom a mládeži v ich telesnom rozvoji.

Zdroj: www.gestopremesto.sk

 

Fond pre aktívne občianstvo

Občianske hnutia a organizácie budú mať od budúceho roka možnosť uchádzať sa o finančné zdroje z Fondu pre aktívne občianstvo. Fond bude riadený konzorciom troch nadácií – Nadáciou Ekopolis, Nadáciou otvorenej spoločnosti a Karpatskou nadáciou a v priebehu 4 rokov prerozdelí sumu vo výške 8 miliónov eur na projekty mimovládnych organizácií. Cieľom tejto podpory je najmä posilnenie občianskej spoločnosti a zraniteľných skupín. Podporené aktivity budú viesť k posilneniu občianskej participácie, aktívneho občianstva a ľudských práv.

Podpora bude smerovaná do piatich oblastí:

 • Demokracia, aktívne občianstvo, verejná správa a transparentnosť,
 • Ľudské práva a rovnosť zaobchádzania, boj s diskrimináciou na základe rasy, etnicity, vierovyznania, veku, pohlavnej orientácie alebo identity,
 • Sociálna spravodlivosť a inklúzia zraniteľných skupín obyvateľstva,
 • Rovnosť pohlaví a prevencia násilia na základe pohlavia,
 • Životné prostredie a klimatická zmena.

Zdroj: www.ekopolis.sk

 

Podpora chovu sladkovodných rýb na Slovensku

Pôdohospodárska platobná agentúra vyhlásila 8 výziev zameraných na podporu chovu sladkovodných rýb v celkovej sume 6,4 milióna eur. Do vyhlásených výziev Operačného programu Rybné hospodárstvo sa môžu zapojiť fyzické a právnické osoby podnikajúce v oblasti akvakultúry - samostatne hospodáriaci roľníci, obchodné spoločnosti, občianske združenia, či štátne podniky, pričom môže ísť okrem už existujúcich subjektov aj o nové subjekty. Žiadatelia môžu na aktivity v tejto oblasti získať 3 000 – 250 000 eur na jeden projekt.

Vyhlásené výzvy na predloženie žiadostí o nenávratné finančné príspevky v rámci Operačného programu Rybné hospodárstvo 2014 – 2020:

 • Produktívne investície do akvakultúry – výstavba novej akvakultúrnej prevádzky
 • Modernizácia existujúcich akvakultúrnych prevádzok 
 • Zlepšenie zdravia a dobrých životných podmienok zvierat
 • Zvyšovanie kvality produktov alebo ich pridanej hodnoty   
 • Obnova existujúcich produkčných zariadení
 • Doplnkové činnosti (výstavba a modernizácia priestorov na území existujúcej akvakultúrnej prevádzky, rozvoj rybárskej turistiky, osvety a vzdelávania,  alebo environmentálnych služieb v oblasti akvakultúry, s výnimkou ubytovacích a reštauračných zariadení).
 • Znižovanie negatívneho vplyvu alebo zvyšovania pozitívneho vplyvu na životné prostredie a zvyšovanie efektívnosti využívania zdrojov
 • Recirkulačné systémy 

Zdroj: www.mpsr.sk

 

Tretia výzva v rámci Interreg Stredná Európa

V druhej polovici septembra 2017 bude vyhlásená v poradí tretia výzva, ktorá bude zahŕňať 4 prioritné osi:

 • Prioritná os 1 - Spolupráca v inováciách s cieľom zvýšiť konkurencieschopnosť strednej Európy
 • Prioritná os 2 - Spolupráca v oblasti nízkouhlíkových stratégií v strednej Európe
 • Prioritná os 3 - Spolupráca v oblasti prírodných a kultúrnych zdrojov pre udržateľný rast v strednej Európe
 • Prioritná os 4 - Spolupráca v oblasti dopravy pre lepšie prepojenie strednej Európy

Niektoré špecifické ciele v rámci prioritných osí budú otvorené len v obmedzenej miere z dôvodu veľkého množstva už schválených projektov. Výzva bude jednokolová a jej celková finančná alokácia bude približne 60 miliónov eur. Úrad vlády SR plánuje po vyhlásení výzvy organizovať informačné dni, kde žiadateľom poskytne všetky potrebné informácie k výzve.

Zdroj: www.central2014.gov.sk

 

Program LIFE

Program LIFE je európskym programom, ktorý sa zameriava predovšetkým na ochranu životného prostredia (1. podprogram) a predchádzanie negatívnym dôsledkom zmeny klímy (2. podprogram). Dňa 28. apríla 2017 bola zverejnená výzva Európskej komisie na predkladanie žiadostí o grant z programu LIFE. Oprávnenými žiadateľmi sú všetky právnické osoby – subjekty súkromného, verejného aj neziskového sektora. Termíny na predkladanie žiadostí o grant sú naplánované od 7. septembra 2017 do 14. septembra 2017. Cieľom podpory je prispievať k ochrane a zlepšovaniu kvality životného prostredia a k zastaveniu a zvráteniu straty biodiverzity vrátane podpory sústavy Natura 2000 a boja proti degradácii ekosystémov, prispievať k prechodu na nízkouhlíkové hospodárstvo, efektívne využívať zdroje a zvyšovať odolnosť voči zmene klímy. Maximálna miera financovania projektov v rámci programu LIFE zo strany Európskej komisie predstavuje úroveň 60 % z celkových oprávnených výdavkov projektu.

Zdroj: www.ec.europa.eu

 

Výzva na podporu nových a existujúcich MSP z OPVaI bola predĺžená

Dňa 21. júna 2017 Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán Operačného programu Výskum a inovácie informovalo potenciálnych žiadateľov v rámci výziev OPVaI-MH/DP/2016/3.1.1-03 a -04, že termín na predkladanie projektov sa posúva z 28. júna 2017 na 15. augusta 2017, pričom tento termín bude posledným možným na predkladanie projektov v prípade oboch výziev. Len pre úplnosť dodávame, že výzvy sú zamerané na podporu zavedenia nového alebo inovovaného produktu na trh ako aj podporu inovácie produkčného procesu. Žiadateľom v rámci výzvy s koncovkou -03 môže byť začínajúci malý a stredný podnik, výzva s koncovkou -04 je venovaná existujúcim malým a stredným podnikom. Oprávnenými projektmi sú tie, ktoré žiadatelia plánujú realizovať mimo Bratislavského samosprávneho kraja. Oprávnenými činnosťami sú nákup nového dlhodobého majetku, zavádzanie nástrojov elektronického podnikania a marketingové aktivity.

Zdroj: www.opvai.sk

 

Tretia výzva na získanie príspevku na zatepľovanie rodinných domov

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky vyhlásilo dňa 4. júla 2017 v poradí už 3. výzvu na získanie príspevku na zateplenie rodinných domov. Majitelia domov starších ako 10 rokov môžu získať príspevok až vo výške 8 800 eur, ak splnia výzvou stanovené podmienky. Žiadosti bude možné predkladať od 1. augusta 2017 do 31. októbra 2017, resp. do naplnenia počtu 500 elektronicky zaevidovaných žiadostí. Do nákladov za zrealizovanie zateplenia rodinného domu je možné zahrnúť aj úhradu za výmenu zdroja tepla (kotol, tepelné čerpadlo), ak už nebola podporená iným programom a podpora sa týka viacpodlažného rodinného domu s celkovou podlahovou plochou do 300 m2. Príspevok možno poskytnúť do výšky 40 % oprávnených nákladov, najviac však do výšky 8 800 eur.

Zdroj: www.telecom.gov.sk