Your Gemini Group

Aktuality a zaujímavosti

Časopis GRANT

Radi by sme Vás informovali, že naša spoločnosť od apríla 2016 vydáva vlastný odborný časopis s názvom GRANT, ktorý je zameraný na problematiku dotácií, ako aj iné dôležité ekonomické témy. Počas roka 2016 bol časopis publikovaný ako bezplatný on-line mesačník, avšak s cieľom zvýšiť kvalitu jeho obsahu i celkového spracovania sme od roku 2017 prešli na spoplatnenú verziu. Časopis GRANT v súčasnosti vydávame ako on-line dvojmesačník. Ročné predplatné časopisu si môžete objednať na tejto stránke. Viac informácií o časopise získate na www.casopisgrant.sk alebo na redakcia@casopisgrant.sk.

 

Výzvy na triedený zber, úpravu a zhodnocovanie odpadov

V rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia boli vyhlásené 2 výzvy zamerané na triedený zber komunálnych odpadov, mechanicko-biologickú úpravu zmesového komunálneho odpadu a zhodnocovanie biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov. Jedna z výziev (kód OPKZP-PO1-SC111-2017-32) je zameraná na najmenej rozvinuté okresy, druhá výzva (kód OPKZP-PO1-SC111-2017-33) na ostatné okresy. Rozhodujúce je miesto realizácie projektu, nie sídlo žiadateľa. Oprávnenými žiadateľmi sú obce a združenia obcí, príspevkové a rozpočtové organizácie obce, právnické osoby oprávnené na podnikanie v 100-percentnom vlastníctve obce, neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby v oblasti tvorby a ochrany životného prostredia, ktoré sú v 100-percentnom vlastníctve obce, združenie právnických osôb, ktorého členmi sú výlučne obce, resp. subjekty v 100-percentnom vlastníctve obcí. Obe výzvy majú uzávierku v apríli 2018. Sumáre oboch výziev nájdete v Špeciálnej prílohe aktuálneho GRANTu.

Zdroj: www.op-kzp.sk

 

Ďalšie nové výzvy OPKŽP

Okrem dvoch vyššie spomínaných boli v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia vyhlásené a sú aktuálne aj ďalšie 3 výzvy: Výzva s kódom OPKZP-PO4-SC441-2017-35 zameraná na podporu zavádzania systémov energetického a environmentálneho manažérstva vrátane energetických auditov a schémy EÚ pre environmentálne manažérstvo a audit, výzva s kódom OPKZP-PO4-SC411-2017-36 zameraná na výstavbu zariadení využívajúcich biomasu prostredníctvom rekonštrukcie a modernizácie existujúcich energetických zariadení na báze fosílnych palív a výzva s kódom OPKZP-PO3-SC312-2017-37 zameraná na prevenciu, prieskum, monitoring a sanáciu havarijných zosuvov. Sumáre všetkých troch výziev nájdete v Špeciálnej prílohe aktuálneho GRANTu.

Zdroj: www.op-kzp.sk

 

Aktuálne výzvy Pôdohospodárskej platobnej agentúry

V rámci Programu rozvoja vidieka sú v súčasnosti aktuálne 2 výzvy: 26/PRV/2017 na podporu investícií do lesníckych technológií a spracovania, do mobilizácie lesníckych výrobkov a ich uvádzania na trh a 23/PRV/2017 na začatie podnikateľskej činnosti na rozvoj malých poľnohospodárskych podnikov. Oprávneným územím je celé územie Slovenska. Do oboch výziev sa žiadatelia môžu zapojiť v priebehu apríla 2018. Podrobnejšie informácie o oboch výzvach sa nachádzajú v Špeciálnej prílohe aktuálneho GRANTu.

Zdroj: www.apa.sk

 

Dotazníkový prieskum pre zhodnotenie administratívnej záťaže operačných programov

Do 31. januára 2018 sa môžu záujemcovia zapojiť do dotazníkového prieskumu pre zhodnotenie administratívnej záťaže Operačného programu Výskum a inovácie a Operačného programu Kvalita životného prostredia. Dotazníkové prieskumy sú anonymné a ich výsledkom má byť identifikovanie miest s najväčším potenciálom zníženia administratívnej záťaže a zefektívnenia pravidiel implementácie v prospech žiadateľov a prijímateľov. Oba dotazníky sa nachádzajú na webových stránkach príslušných operačných programov.

Zdroj: www.opvai.skwww.op-kzp.sk

 

Výzva na podporu MSP s cieľom dosiahnuť inováciu produktu, služby, výrobného procesu

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vyhlásilo výzvu s kódom OPVaI-MH/DP/2017/3.3.1-14 na podporu mikro, malých a stredných podnikov, ktoré plánujú realizovať inováciu produktu, inováciu služby alebo produkčného procesu. Oprávneným územím sú výhradne najmenej rozvinuté okresy v rámci SR – Lučenec, Poltár, Revúca, Rimavská Sobota, Veľký Krtíš, Kežmarok, Sabinov, Svidník, Vranov nad Topľou, Gelnica, Rožňava, Sobrance, Trebišov, Bardejov, Medzilaborce. Oprávnenými žiadateľmi sú osoby zapísané v obchodnom registri alebo podnikajúce na základe živnostenského oprávnenia. Nenávratný finančný príspevok je možné získať do výšky 65 % oprávnených výdavkov. Podrobnejšie informácie o výzve sa nachádzajú v Špeciálnej prílohe aktuálneho GRANTu.

Zdroj: www.opvai.sk

 

Výzva na podporu zvyšovania štandardov implementáciu nariadenia REACH

Predmetom projektu v rámci výzvy Operačného programu Výskum a inovácie s kódom OPVaI-MH/DP/2017/3.3.1-10 musí byť napĺňanie podmienok na registráciu látky a následná registrácia podľa nariadenia REACH. Výzva ustanovuje presný zoznam odvetví, na ktoré je možné žiadať NFP, zvyšné činnosti nie sú oprávnené. Oprávnenými žiadateľmi sú mikro-, malé a stredné podniky zapísané v obchodnom registri/podnikajúce na základe živnostenského oprávnenia, ktoré sú registrované v SR a v čase predloženia Žiadosti o NFP existujú aspoň 36 mesiacov a zároveň ku dňu predloženia Žiadosti o NFP majú v predmete podnikania zapísané činnosti v súlade so zameraním projektu minimálne po dobu 24 mesiacov pred dňom predloženia Žiadosti o NFP. Podrobnejšie informácie o výzve sa nachádzajú v Špeciálnej prílohe aktuálneho GRANTu.

Zdroj: www.opvai.sk

 

Výzvy na podporu priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja

Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán Operačného programu Výskum a inovácie vyhlásilo 3 výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP zamerané na podporu inovácií prostredníctvom priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja. Výzva s kódom OPVaI-MH/DP/2017/1.2.2-11 je zameraná na doménu „dopravné prostriedky pre 21. storočie“, výzva s kódom OPVaI-MH/DP/2017/1.2.2-12 na doménu „priemysel pre 21. storočie“ a výzva s kódom „OPVaI-MH/DP/2017/1.2.2-13“ na doménu „zdravé potraviny a životné prostredie“. V Špeciálnej prílohe aktuálneho GRANTu je podrobnejšie spracovaná oblasť dopravy, zvyšné dve výzvy sa odlišujú v niekoľkých bodoch.

Zdroj: www.opvai.sk

 

Výzva na zvýšenie vzdelanostnej úrovne príslušníkov MRK

Výzva Operačného programu Ľudské zdroje s kódom OPLZ-PO5-2017-2 je zameraná na poskytovanie mentorskej a tútorskej podpory pre žiakov z MRK s dôrazom na úspešné ukončenie ZŠ a plynulý prechod na SŠ. Oprávnenými žiadateľmi sú mimovládne neziskové organizácie, občianske združenia, neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby, nadácie a cirkevné právnické osoby. Oprávneným územím je celé územie SR s výnimkou Bratislavského samosprávneho kraja. Žiadateľ je povinný zabezpečiť spolufinancovanie projektu vo výške min 5 % z oprávnených výdavkov. Podrobnejšie informácie o výzve sa nachádzajú v Špeciálnej prílohe aktuálneho GRANTu.

Zdroj: www.minv.sk

 

Aktualizovaná verzia príručky k oprávnenosti výdavkov OPKŽP

Ministerstvo životného prostredia SR ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia zverejnilo aktualizovanú verziu Príručky k oprávnenosti výdavkov pre dopytovo orientované projekty (verziu 1.9), ktorá je platná od 15. decembra 2018. Aktualizáciou došlo predovšetkým k doplneniu podmienok pre uplatňovanie hotovostných platieb v kapitole 2.2 Príručky, za účelom ich zosúladenia s podmienkami uvedenými v iných metodických dokumentoch OP KŽP; úprave, resp. doplneniu definície priamych a nepriamych výdavkov v kapitole 3 Príručky, za účelom jej plného zosúladenia so Systémom riadenia EŠIF v platnom znení; vypusteniu podmienky, že osobné výdavky sú oprávnené výlučne v prípade vybraných špecifických cieľov OP KŽP, z Príručky a jej prílohy č. 2; úprave podmienok pre uplatňovanie pomocného nástroja na overenie hospodárnosti výdavkov „Referenčné hodnoty pre vybrané výdavky projektu“ v kapitole 7 Príručky, v nadväznosti na skúsenosti, ktoré vyplynuli z implementačného procesu; doplneniu skupín výdavkov v prílohe č. 2 Príručky tak, aby pri každom type oprávneného výdavkov bolo uvedené, do ktorej skupiny oprávnených výdavkov spadá; vecnému vyprecizovaniu a štylistickým úpravám v texte Príručky a jej prílohách.

Zdroj: www.op-kzp.sk

 

Aktualizovaná verzia príručky k procesu verejného obstarávania OPVaI

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR ako riadiaci orgán pre Operačný program Výskum a inovácie dňa 12. decembra 2017 informovalo žiadateľov a prijímateľov, že na webovom sídle OPVaI, bola zverejnená aktualizovaná verzia Príručky k procesu verejného obstarávania (verzia 4.0).

Zdroj: www.opvai.sk

 

Výzvy Operačného programu Ľudské zdroje

V rámci Operačného programu Ľudské zdroje sú aktuálne nasledujúce výzvy: na rozvoj sektorových zručností, na vývoj nových zariadení podporujúcich sociálnu integráciu osôb so zdravotným postihnutím, na zefektívnenie súčasných a zavedenie nových nástrojov za účelom zvýšenia aktivity ľudí ohrozených chudobou a sociálnym vylúčením a dve výzvy na zosúladenie rodinného a pracovného života. Sumáre prvých 3 zmieňovaných výziev sa nachádzajú v Špeciálnej prílohe aktuálneho GRANTu.

Zdroj: www.ia.gov.sk  

 

Nové formuláre programov Školské ovocie a Školské mlieko

Pôdohospodárska platobná agentúra zverejnila dňa 15. januára 2018 nové formuláre pre program Školské ovocie a program Školské mlieko. Formuláre sa nachádzajú na webovej stránke PPA v časti „Aktuality“.

Zdroj: www.apa.sk

 

Zmena operačného programu OPVaI

Vláda Slovenskej republiky na svojom zasadnutí dňa 10. 01. 2018 prerokovala a schválila materiál „Zmena operačného programu Výskum a inovácie na programové obdobie 2014 – 2020, verzia 3.0“. Cieľom zmeny je prispôsobiť programový dokument aktuálnym podmienkam a požiadavkám implementačnej praxe, a tiež vytvorenie podmienok na efektívnejšie poskytovanie podpory a zvýšenie absorpčnej kapacity operačného programu. Predmetom úpravy je doplnenie kategórií oprávnených žiadateľov, doplnenie príkladov aktivít v rámci špecifického cieľa 4.1.1, úprava popisu niektorých príkladov aktivít v rámci iných špecifických cieľov, presnejšie definovanie určitých cieľových skupín a úpravy v oblasti ukazovateľov. Schválenie aktuálnej zmeny OP je podmienkou na spustenie pripravených výziev a národných projektov a zabezpečenie plynulej implementácie OP.

Zdroj: www.opvai.sk

 

Verejná konzultácia k prioritám budúceho finančného rámca na roky 2021 – 2027

Európska komisia spustila verejnú konzultáciu k prioritám budúceho viacročného finančného rámca (MFF) na roky 2021 – 2027 s cieľom zhromaždiť názory všetkých zainteresovaných strán na to, ako čo najlepšie využiť prostriedky z rozpočtu EÚ. Dotazník pre verejnosť je k dispozícii v 23 jazykoch EÚ a dostupný na TOMTO mieste. Odpovede respondentov sa zohľadnia pri príprave komplexných návrhov viacročného finančného rámca na obdobie po roku 2020 a ďalšej generácie finančných programov.

Zdroj: www.opvai.sk

 

Chcete mať prehľad o novinkách vo svete dotácií? Navštívte facebookový profil Časopis GRANT, kliknite na „Páči sa mi“ a získavajte čerstvé informácie o aktuálnych výzvach.