Your Gemini Group

AKTIVNÉ VYHLEDÁVÁNÍ PROJEKTOVÝCH MOŽNOSTÍ

Jde o informační servis pro naše klientynebo potenciální žadatele o strukturální fondy EU příp. jiné dotační schémata.

Mimo bezplatného informování o připravovaných dotacích ve forměnewsletteru, dokážeme pro náročné klienty cíleně vyhledávat vhodné dotační schéma projejich potřeby. Dotační schématajsou častokrát velmi zmatečné, přičemžnení jednoznačné, jak se do soutěže zapojit. Při koncipování záměru je nevyhnutné být nesmírně kreativní a být schopný číst mezi řádkami. Právě o to se při vyhledávání projektových návrhů snažíme. V praxi se nám podařilo najít dotacii pro na prvý pohled nemožné záměry a požadavky.

Na základě detailních informací od klienta teda průběžně monitorujeme aktuální výzvy nejen v oblasti fondů EU, ale komplexně v rámci všech dotačních schémat (např. přímé bruselské granty, Horizon2020, výnosy ministerstev, Švýcarské fondy, Norský finanční mechanizmus atd.). 

V případě zajímavé výzvy klienta informujeme, přičemž vypracujeme taktéž návrh možného projektového rámce a celkovou filozofii projektu. 

Přínosem při této formě pomoci jsou:

 • cenné informace o aktuálních možnostech čerpaní z „eurofondů“ a celkově všech dotačních možnostech,
 • návrhy možných řešení Vašich problémů a záměrů,
 • kontrola oprávněnosti Vašeho subjektu,
 • kontrola oprávněnosti navrhovaných aktivit,
 • návrh řešení spolufinancovaní projektu,
 • vypracovaní projektových záměrů.

„Hledáte kvalitní zdroj informaci o „eurofondech“?  Jste na správném místě”.

 

Kompletní anebo částečné vypracovaní projektů

Jedním ze základních předpokladů získání finančních prostředků je vyhotovení kvalitního projektu (tzv. Žádosti o NFP včetně všech povinných příloh, které se v praxi pohybují od cca. 5 do 45 příloh) v souladě se strategickou dokumentací obcí, měst, regionů, Slovenskérepubliky a Evropskéunie.

Náštým expertů proto kompletně zabezpečí vypracovaní kompletního projektu, projektového spisu, zkompletizuje všechny povinné přílohy a vypracuje všechny potřebné studie a analýzy. 

Právě tato služba je klíčovou v našem portfoliu.

Je nevyhnutné ji vnímat, jako vypracovaní soutěžních podkladů s cílem vyhrát finanční pomoc. V praxi se však často stává, že žadatel ji vnímá ve formě získání dotace. O přidělení anebo nepřidělení dotace však rozhoduje řídící orgán (zpravidla příslušné ministerstvo), naší přidanou hodnotou je kompletní vypracovaní všech podkladů a poskytnutí všech informací potřebných pro maximalizaci úspěchu v soutěži a samozřejmě garantovaní formální správnosti.

Vypracovaný projekt je možné použít v jakémkolivjiném dotačním schématu kdykoliv v budoucnosti, protože všechny dotační schémata mají podobné podmínky a mnoho textových částí je možné kdykoliv použít. Formálně přílohy se jednoduše zaktualizují, žádost se mírně upraví a projekt je možné "přepodat" opět a dotaci získat.

 

Naši klienti získají:

 • vypracovaní projektové žádosti (žádost o NFP), splňující všechny požadované kritéria a standardy,
 • zpracovaní rozpočtu projektu,
 • vypracovaní povinných analýz a studií,
 • kompletizaci a vypracovaní povinných příloh,
 • získaní příloh od příslušných úřadůjménem klienta (daňový úřad, zdravotní pojišťovně, obvodní úřad, stavební úřad a jiné),
 • komunikaci s příslušným řídícím orgánem (např. ministerstvem), resp. implementační agenturou,
 • kontrolu formální správnosti před podáním projektové žádosti,
 • asistenci při doplnění dokumentů dodatečně vyžádaných řídícím orgánem,
 • návrh zapracovaní potřebných změn v předloženém projektu.

 

Řízení a implementace projektů (externí projektový manažment)   

Schválení předloženého projektu a získání dotace je úspěchem, hlavně z důvodu složitých dotačních schémat a roztříštěných informací, avšak je to jen prvý krok k dosáhnutí cíle .

Praxe v oblasti čerpání dotaci ukázala, že nejvážnějším problémem není vypracovat projektovou žádost ale zabezpečit kvalitní a odbornou implementaci úspěšného projektu.

Momentem schválení projektové žádosti začíná dlouhodobý proces administrace a kontroly využití dotace. 

Mnohokrát žadatel není připravený na úspěšnou realizaci projektu, proto uvítá pomoc i v této fáze projektové činnosti. Následky neodborné implementace projektu mohou být značně závažné. Pokud následkem neodbornězpracovaného projektu je jeho neschválení, co je jistě negativní skutečnost, avšak mimo investovaného času není spojená s velkou finančníztrátou, v případě neodborného projektového manažmentu mohou být následky až katastrofické. Nejhorším scénářem je situace, kdyžřídící orgán odstoupí od schváleného projektu po jeho kompletním proplacení a žádá vrácení celé dotace zpět. Kritickým momentem se ukázal hlavně proces veřejného obstarávání .

Tato pomoc obsahuje:

 • kompletní projektový manažment,
 • monitoring plněníharmonogramu,
 • monitoring čerpaní rozpočtu projektu,
 • finančnímanažmentprojektu,
 • žádosti o platbu (průběžné i závěrečné),
 • interní manuál pro implementaciprojektu,
 • monitoring dodržovánísmluvních povinností,
 • veřejné obstarávaní,
 • publicitu projektu,
 • krizový manažment,
 • změnové procedury,
 • monitorovacízprávy,
 • komunikaci s dodavateli,
 • komunikaci s implementační agenturou, řídícím orgánem.

Detailní informace o této formě pomoci jsou k dispozici v sekci Bezplatné On-line vzdělávání.

 

„...úspěšný projekt je jen prvým krokem k dosáhnutí cíle...”

 

Komplexní projektové financování pro samosprávy   

V současnosti na slovenskémtrhu není instituce, která by poskytovala komplexní pomoc pro samosprávy v oblasti získávání finančních zdrojů (návratných i nenávratných). Z toho důvodu může samospráva využítmimo našich specificky zaměřených služeb ituto komplexní formu pomoci.

Jejím cílem je umožnit městům a obcím získat nejen nenávratné dotace a granty, ale i umožnit ucházet se o domácí a zahraniční investice v jakékoliv podobě.

Na základě hloubkové analýzy obce / města vypracujeme komplexní návrh financovaní zjištěných záměrů (např. výstavba místní infrastruktury, rekonstrukce staveb, vzdělávání obyvatelstva a pod.).

Vnávrhu je zapracovaná možnost získání dotací zeStrukturálních fondů EU, výnosů ministerstev, mezinárodních grantů, Švýcarských fondů, Norského finančního mechanizmu, soukromých grantů, domácích soukromých investicí, zahraničních soukromých investicí.

Je to komplexní finančně – strategický dokument , který obsahuje časové rámce, zdroje, podmínky a jiné náležitosti. Je využitelný na období od 1 do 5 let.

Města a obce často nemají kapacity na prodej nevyužitého majetku. V případě potenciálních investorů ze zahraničí je např. častým problémem nedostatečná jazyková vybavenost zaměstnanců příslušného úřadu.

Máme vybudované vztahy téměř po celém světě, proto dokážeme v případě potřeby pomoci zabezpečit investice do regiónu.

Co samospráva získá:

 • Komplexní přehled o možnostech získání finančních zdrojů v rámci EU.
 • Vypracovaní finančně – strategického dokumentu.
 • Kompletní vypracování žádostí k získání konkrétní dotace, včetně všech příloh.
 • Získaní nenávratných dotací a grantů.
 • Vyhledaní domácích anebo zahraničních investorů, ochotných a schopných investovat finanční zdroje ve Vašem regioně.
 • Zvýšení sociálně – ekonomického rozvoje Vašeho regionu.

 

Komplexní projektové financování pro podnikatelský sektor

Cílem vytvoření této formy pomoci bylo sjednotit nepřehlednou problematiku dotačních schémat a jiné formy pomoci pro podnikatelský sektor na Slovensku. Zároveň umožnit všem podnikatelským subjektům ucházet se nejen o nenávratné dotace a granty zestrukturálních fondů EU, ale i o jiné možnosti pomoci (finanční, nefinanční, návratné, nenávratné...).

V současnosti na slovenskémtrhu není instituce (státní anebo soukromá), která by poskytovala obdobnou komplexní pomoc pro podnikatelskou sféru v oblasti získávání finančních zdrojů resp. jiné formy podpory.

Na základě hloubkové analýzy podniku vypracujeme komplexní návrh financovaní zjištěných záměrů. Je to komplexní finančně – strategický dokument , který obsahuje časové rámce, zdroje, podmínky a jiné náležitosti. Je využitelný na období od 1 do 5 let.

V návrhu je zapracovaná možnost získánítěchto zdrojů:

 • Strukturální fondy EU – příslušné výzvy orientované na podnikatelský sektor s možností čerpaní do roku 2020 (nenávratné dotace).
 • Švýcarské fondy – možnost získání nenávratných dotací i pro podniky na různé záměry.
 • Mezinárodní granty a dotace - zpravidla se předkládají přímo v Bruseli. Jde o dotační nástroje,jako jsou Horizon2020, FP7 (7 rámcový program zaměřený na velmi široké spektrum činností, avšak vždy s akcentem na inovaci, výzkum a vývoj), CIP (zaměřený na eko inovace, LIFE+ (zaměřený na životní prostředí).
 • Komunitární programy – větší projekty zaměřené na přeshraniční spolupráci mezi více partnery.
 • Státní dotace – nenávratné dotace z různých výnosů ministerstev (např. MF SR),Úřadu práce sociálních věcí a rodiny SR(např. na start podnikání).
 • Soukromé granty – příležitost získat menší soukromé nenávratné dotace ne různé účely (např. na rozvoj lidského potenciálu).
 • Jiné granty – možnost získat nenávratné dotace z jiných „alternativních“ grantových schémat (např. Vyšehradský fond)
 • Privateequity – možnost získat rizikový kapitál v různém cyklu života podniku (seedcapital, start-up capital, early stagedevelopmentcapital, laterstagedevelopment, rescuecapital, debtreplacementcapital, acquisitioncapital) .
 • Finanční podpora z Evropské banky pro obnovu a rozvoj - poskytuje celou škálu finančních nástrojů (záruční schémata, úvěrové schémata, equity investice).
 • Mezaninový kapitál – hybrid mezi vlastním a cizím kapitálem. Využívá více finančních nástrojů.
 • Komerční úvěry – z bankových i nebankových sektorů.
 • Pomoc SZRB – ve formě úvěrů, mikropůjček, bankovních záruk.
 • Garanční program EIF – poskytovaní úvěrových záruk.
 • Podpora od EIB – úvěry, bankové záruky, venture capital, technická pomoc.
 • Mnohé jiné.

 

 

Vzdělávání a školení

Školení v oblasti grantové a projektového manažmentu mají za cíl přiblížit problematiku žádání o dotace zeStrukturálních fondů EU a mezinárodních grantů. Z praktické stránky školení má formu intenzivního školení/workshopu.

Uchazeči se dozvědí o reálných možnostech získání grantů téměř ze všech dotačních schémat v EU.

Naučí se efektivně vyhledávat dotační možnosti v aktuálně nepřehledné situaci.

Naučí se kvalitně vypracovat projekty zaměřené na získání dotace (investiční i neinvestiční).

Naučí se implementovat (realizovat) úspěšné projekty.

Cílem kurzu je připravit uchazeče bez předcházejících vědomostí a zkušeností na práci projektového manažera v oblasti EU grantů. Po absolvování kurzu by měl být schopný/-á vyhledat vhodný grant, vypracovat záměr, zpracovat kompletní žádost a přílohy a odborně implementovat schválený projekt.

Cílová skupina:

 1. Představitelé soukromého sektoru (majitelé, finanční, investiční manažeři, pracovníci HR, výzkumu a vývoje atd.).
 2. Představiteléagrosektoru
 3. Veřejná správa, hlavně zástupci menších samospráv (obcí)
 4. Představitelé třetího sektoru
 5. Fyzické osoby, které mají zájem o tuto oblast
 6. Zájemci o novou práci
 7. Studenti

Kurz je rozdělený do 3 základních bloků:

1. Blok – představení lokálních a mezinárodních dotačních možností:

 1. Strukturální fondy EU
 2. Mezinárodní granty
 3. Národní a menší alternativní granty

2. Blok – jako si vypracovat projekt vlastními silami:

 1. Příprava a návrh projektu
 2. Zpracování žádosti
 3. Zpracováníspecifických částí (finanční analýza, studie uskutečnitelnosti, opis projektu a pod.)
 4. Identifikovaní nejčastějších chyb při psaní projektů
 5. Praktické pomůcky a typy jak napsat kvalitní projekt

3. Blok – implementace schváleného projektu:

 1. Jako zabezpečit všechny důležité kroky a povinnosti při realizaci projektu, aby všechny audity dopadly a bylyvpořádku.
 2. Nejčastější chyby při realizaci projektů
 3. Veřejné obstarávání, jako klíčová fáze realizace
 4. Hlavní principy projektového manažmentu

 

Doplňkové služby a expertízy

Mimo našich hlavních služeb jako jsou vypracovaní projektů a projektový manažment, rádi pomůžeme i při částkových a specializovaných úlohách spojených s úspěšným čerpáním dotací, jako jsou:

 • Zabezpečení informačního servisu - naše klienty neustále zásobujeme aktuálními informacemi a novinkami z oblasti fondů EU. Problematika „eurofondů“ příp. jiných grantových schémat je nesmírně komplikovaná a obsáhlá, proto se snažíme pro naše klienty vnést do této problematiky trochu pořádku a jednoduchosti. Mimostandardních newsletterů, jsme schopní cíleně vyhledávat dotační tituly přesně šité na Vaše potřeby.
 • Veřejné obstarávaní - právě veřejné obstarávání se ukázalo jako nejnáročnější a nejklíčovější fáze projektového cyklu. Právě neodbornézpracované veřejné obstarávánízpůsobuje žadatelům a přijímatelům dotací nejvážnější problémy, které mají v praxi i podobu povinnosti vrácení dotace zpět poskytovateli.
 • Projektová dokumentace k investičním (stavebním) projektům - stavební povolení a vypracovaná projektová dokumentace je často nevyhnutnou přílohou k Žádosti o NFP.
 • Jiné povinné anebo podporné dokumenty a studie - jakojsoustudie uskutečnitelnosti (hlavně v případě mezinárodních projektů), finanční analýzy (aktuálně už běžná součástistrukturálních fondů EU), průzkumy trhu.
 • Audit schválených a neschválených projektů - hlavně města aktuálně po uplynutí programového období potřebují poznat odpověď na otázku, které z předložených projektů měly pro samosprávu skutečný smysl a přidanou hodnotu. Zároveň potřebují vědět, které z neschválených projektů je možné aktualizovat a zkusit s nimi štěstí v budoucnosti. Je to nevyhnutný krok pro nastavení dotační strategie prodalší programové období.