Your Gemini Group

Často kladené otázky

Jak nám Vaše společnost dokáže pomoci při získání dotace?

Naší přidanou hodnotou pro Vás je kompletní projektový manažment od A po Z.  Náš tým expertů kompletně zabezpečí vypracování kompletního projektu, zkompletizuje všechny povinné přílohy a vypracuje všechny potřebné studie a analýzy.  Zmapujeme pro Vás vhodné dotační schémata, zmonitorujeme oprávněnost, navrhneme projektový záměr, vyhledáme projektové partnery a dotáhneme celý proces do konce. V případe schválení projektu Vám zároveň pomůžeme s administrací celého projektu, abyste dostali proplacenou dotaci včas a v plné výši. Více o této pomoci v sekci: Naše služby / Vypracování projektů.

Umíte nám pomocii ve fázi, když máme projekt schválený?

Ano, našim klientům pomáháme i po schválení projektu, ať už se jedná o projekt, který jsme napsali a zpracovali my, nebo někdo jiný. Více o této pomoci v sekci: Naše služby / Řízení a implementace projektů.

Získáváte dotace i pro soukromé firmy anebo třetí sektor?

Ano, pomáháme jakýmkoliv subjektům, které jsou oprávněné žádat o granty (veřejný sektor, soukromý a třetí sektor).

Chci dotaci, co mám proto udělat?

Kontaktujte nás telefonicky nebo prostřednictvím kontaktního formuláře. Následně Vám zašleme náš interní dotazník, kterého cílem je získatco nejvíce informací ohledně Vašich záměrů a potenciálu. Po vyplnění dotazníkujsme schopní zmapovat trh grantů a navrhnout Vám vhodné grantové schémata s podmínkami účasti. Na základě nich můžeme začít připravovat projekt.

Jaká je Vaše míra úspěšnosti?

Míra naší úspěšnosti je variabilnípodle konkrétních dotačních schémat. V některých případech je to 50% v jiných téměř 90%. 

Kolik nás budou stát Vaše služby?

Při každém klientovi se snažíme vyjít maximálně v ústrety s cílem nezatížit Váš rozpočet. Odměna za naše služby závisí od mnohých faktorů: dotační schéma, náročnost potřebné agendy, připravenost klienta apod. Našestandardní odměna je však rozdělená na 2 základní části: krytí části administrativních nákladů a “successfee” v případě úspěšnosti Vašeho projektu. 

Jak nám bude vyplacená dotace?

Vyplacení dotace je různé a závisí od výzvy samotné a od charakteru Vaší organizace. Zpravidla subjekty veřejného sektoru (např. města a obce) dostanou dotaci prostřednictvím tzv. předfinancování, to znamená před uhrazením přijaté faktury ji zašlou na proplacení na řídící orgán. Tato forma proplácení není až tak náročná na vlastní zdroje. Pro soukromý sektor je naopak typická refundace, tj.že příjemce dotace musí nejdříve fakturu uhradit a až následně si ji dá proplatit na řídící orgán. Třetím variantem, který je méně běžný je zálohová platba, kdy příjemce dotace dostane dopředu určitou výšku dotace na účet, z které hradí všechny projektové náklady. Tato forma je příznačná hlavně pro alternativní grantové schémata, jako je např. VisegradFund, Norský finanční mechanizmus. 

Čo musím splnit,když chci žádat o dotace?

Podmínky účasti závisína konkrétní výzvě, která stanovuje přesné pravidla a podmínky na Váš subjekt a projektový záměr. Mezi všeobecné podmínky však patří, že žadatel nesmí mít nedoplatky na daních a odvodech (Daňový úřad, zdravotní pojištění), nesmí porušit zákaz nelegálního zaměstnávaní. Majitelé resp. statutární zástupcové nebyli odsouzení za úmyslný trestní čin. Problémy může způsobiti situace, když byla Vaše společnost za poslední účetní období v ztrátě.

Nikdy jsme nežádali o dotaci, jsme skeptičtí, obáváme se zbytečné práce a neefektivně vynaloženým finančním prostředkům. Vyplatí se nám to?

Ano vyplatí. Smyslem existence naší společnosti je právě snaha Vás odbřemenit od náročné byrokracie spojené se žádáním o dotace a granty. Taktéž objem investovaných prostředků ve fázi žádání o granty představuje relativně malý objem v porovnání s výškou žádané dotace se zohledněním % šance na její zisk. Taktéž je potřebné mít na zřeteli, že jde o nenávratný zdroj financování. Zároveň i v případě neúspěchu v prvém kole, netřeba zoufat, zpravidla každá výzva má více kol resp. existují alternativní dotační možnosti, kam umístit Váš projekt. Je teda vysoko pravděpodobné, že když neztratíte motivaci, tak dotaci určitě získáte. 

Je možné o dotaci požádat kdykoliv?

Ne, abyste mohli požádat o dotaci, musí být vyhlášená tzv. výzva, kterou vyhlašuje příslušný řídící orgán (např. ministerstvo). Výzva je zpravidla časově ohraničená, standardně budete mít na přípravu 3 měsíce.